Shop Doneer

Herstel: één kudde, één herder

Leestijd: 3 min.

Ten aanzien van de rol die de Gemeente de komende tijd moet spelen, geloof ik dat het sleutelwoord in de beweging van de Heilige Geest in deze tijd is: 'herstel'. De Gemeente heeft eeuwen geleden een reformatie gehad, maar alleen een reformatie is niet langer genoeg. Nu is nog maar één doel goed genoeg: herstel. De Gemeente kan niet langer toe met alleen maar het oplappen en verbeteren van de menselijke methoden en systemen. Nu is nodig dat God Zijn goddelijke plan, Zijn doel en Zijn orde herstelt - dat is het enige wat God nu bezighoudt en waar Hij mee bezig is!

Deze gedachte is misschien shockerend voor je, maar ik ben sterk overtuigd dat God totaal niet geïnteresseerd is in het doen opleven van welke denominatie dan ook. Ik zeg dit niet om negatief of kritisch over te komen, maar volgens mij is dit een feit. Mensen die de uitstorting van de Heilige Geest zoeken voor hun eigen denominatie, missen compleet Gods doel. Hij herstelt het Lichaam van Jezus Christus. Hij brengt Zijn verstrooide schapen weer samen vanuit alle landen en naties, en Hij heeft gezegd dat er aan het einde van de tijd weer één kudde en één Herder zal zijn (zie Johannes 10:16). Dat is Gods doel. Dat is Zijn plan!

In Genesis 49:10 lezen we:

De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem (de Messias) zullen de volken gehoorzamen.

Het gaat hier niet om gehoorzaamheid aan een menselijke leider, een menselijk instituut of een menselijke organisatie. We worden gehoorzaam en komen samen rondom een Persoon, het Hoofd van de Gemeente, de Heer Jezus Christus. Dat is Gods doel: herstel!

We hebben gezien dat de Heer Jezus Christus ons Zijn autoriteit heeft nagelaten, en ons de verantwoordelijkheid heeft gegeven om uitvoerders te zijn van Zijn doelen hier op aarde. Het is niet de bedoeling dat we stilzitten aan de zijlijn en zeggen: ‘Nou, mooi zo, God gaat het doen!’ We horen direct betrokken te zijn bij Zijn doelen. Jezus leerde ons om één te zijn met Gods Koninkrijk, toen Hij ons in het Onze Vader leerde zeggen:

Uw Koninkrijk kome. (Mattheüs 6:10a)

Daarna gaf Hij ons de reden dat we hier zijn - om direct betrokken te zijn bij de zaken van het Koninkrijk:

Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. (Mattheüs 6:10b)

Geloof jij dat Gods wil net zo perfect kan worden gedaan op aarde, zoals die in de hemel wordt gedaan? Blijkbaar kan het, want Jezus leerde ons om te bidden dat dat zou gebeuren. Maar, beste vriend, lieve vriendin, het gebeurt niet zonder jou en mij! Wij zijn erbij betrokken. Het is onze verantwoordelijkheid: ’Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.’

Wil jij één worden met Gods Koninkrijk en met de uitwerking van Zijn wil op de aarde? Waarom zou je dat Hem niet laten weten? Sluit vandaag dan af met dit simpele maar krachtige gebed:

Gebed van de dag

Heer, ik wil een ambassadeur voor U zijn. Ik wil een ambassadeur van verzoening zijn op aarde. Met Uw hulp sluit ik me aan bij Uw mensen in de uitvoering van Uw werk, om herstel te brengen in de plaatsen waar verwoesting heeft huisgehouden. Heer, leid mij en help mij alstublieft om dat doel uit te voeren. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

ALBANIË

  • Bid dat Dereks onderwijs de Albanese kerkleiders inspireert en versterkt, en hen bekrachtigt om discipelen te maken.
  • Bid om een vreedzame overdracht van de macht aan de kortgeleden gekozen Albanese regering die per september aan haar werk begint.