Shop Doneer

Het eerste en laatste doel: Zijn eer en voldoening!

Leestijd: 2 min.
Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen! 'Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit Zijn raadsman? Wie heeft Hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:33-36, NBV)
Alles komt van God, gaat via God en het eindigt ook allemaal in Hem! Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Alles heeft in hem zijn doel. Wat is dat uiteindelijke doel? Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!
Nu moet ik onmiddellijk aanmerken dat onze geest - ons denken - verruimd moet worden. Want Zijn eer is vaak niet ons eerste doel. Wij zien de dingen nog niet op die manier. Eén grote vijand van geluk, zegen en vruchtbaarheid is gerichtheid op onszelf. Het is een probleem dat wij mensen allemaal van nature hebben. Een vriend van mij die ook prediker was, zei ooit: ,,Toen de mens viel en buiten Gods genade kwam te staan, sloot hij zichzelf op in zijn eigen ik-hokje.'' Dat is waar vele miljoenen van ons nog steeds zitten, in hun eigen, krappe zelfgerichte ik-hokje. Alles draait om ons, wij denken dat we het centrum zijn van alles. Maar de waarheid is dat wij niet het centrum van alles zijn, God is het centrum.
Laten we nog wat andere schriftgedeelten bekijken die hierover spreken. Psalm 104:31:
De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich verheugen in zijn werken. (NBV)
Wat is hier het doel? Gods glorie. Zijn luister. Wat zal het einde van dit alles zijn? Dat de HEER zich verheugt in zijn werken. Hij zal voldoening hebben. Er is geen hoger doel dan het voldoening schenken aan en blij maken van God. Eenzelfde uitspraak vinden we in Psalm 145:9-11:
Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.
Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.
Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken (NBV)
Het gaat dus altijd om Gods glorie en de voldoening die Hij heeft in zijn eigen schepping. Dat is het uiteindelijke doel en daarin moet ons denken in lijn komen met God.

Almachtige, heerlijke God. Ik wil leven om Uw naam te verheerlijken. U bent het doel van mijn bestaan en prijs U om uw grootheid. Ik wil U eer en voldoening schenken, doordat mijn leven een getuigenis is van Uw trouw, Uw liefde en Uw redding. Ik loof U Heer! Amen.