sluit
Shop Doneer

Het eeuwige leven is nu!

Leestijd: 3 min.
Gisteren lazen we Romeinen 1:17: "De rechtvaardige zal door het geloof leven."De apostel Johannes heeft het in zijn evangelie voortdurend over dit Goddelijke, eeuwige leven:
  • Joh. 1:4 In Hem was het leven.
  • Joh. 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.
  • Joh. 6:47 (Jezus:) Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.
  • Joh. 10:10 (Jezus:) Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben (Engels: leven in overvloed).
  • Joh. 10:27-28 (Jezus:) Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven...
  • Joh. 20:31 Aan het slot van zijn evangelie noemt Johannes het hoofddoel waarvoor het evangelie werd geschreven: opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn naam.
  • In zijn eerste brief komt Johannes op dit thema terug:
1Joh.5:11-13 En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. Het is belangrijk op te merken dat Johannes overal de tegenwoordige tijd gebruikt. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. U die gelooft, hebt (reeds) eeuwig leven. In korte, heldere zinnen spreekt ook Paulus over dit leven in Christus. In Filippenzen 1:21 zegt hij: "Want het leven is voor mij Christus." En in Kolossenzen 3:4: "Christus... die ons leven is." Voor zowel Paulus als Johannes was het leven in Christus dus een realiteit van vandaag, niet slechts een hoop voor de toekomst. Dat is de kern van het Evangelie. Er is eeuwig leven, en dat leven is in Jezus Christus voor ons beschikbaar gemaakt. Als we door geloof Jezus in ons hart ontvangen en ons leven aan Hem overgeven in gehoorzaamheid, dan ontvangen we in Hem het leven van God Zelf. Dat leven is niet iets wat voor een toekomstig bestaan is gereserveerd. We kunnen het hier en nu ervaren. Wie de Zoon heeft, hééft het leven. We hebben hier en nu, op ditzelfde moment, eeuwig leven. Als we dit nieuwe soort leven dan door geloof in Christus ontvangen hebben, staan we vervolgens voor de uit­daging om het in het leven van iedere dag ook praktisch te maken. Hoe moeten we dat doen? Precies! Door geloof! Ook dat staat in het openingsthema van Paulus: De rechtvaardige zal uit (of 'door') geloof leven. Praktisch gezien is het werkwoord 'leven' één van de ruimste, meest omvattende woorden die we kunnen gebruiken. Alles wat we ooit doen, ligt besloten in het werkwoord 'leven': eten, drinken, slapen, werken en de talloze andere bezigheden in ons leven. Door geloof worden al deze gewone, alledaagse activiteiten een manier om het leven dat we van God binnenin ons hebben ontvangen, tot uitdrukking te brengen. Vaak zijn we geneigd te denken dat de gewone bezigheden van alledag geestelijk geen betekenis hebben en geen ruimte bieden om ons geloof in praktijk te brengen. Maar de Bijbel leert het tegen­overgestelde. De komende dagen gaan we bekijken hoe ons geloof een rol speelt in praktische, alledaagse dingen.
Vader, dank U wel dat U Uw leven aan mij gegeven hebt, en dat dat niet iets is voor de toekomst, maar dat U Uw leven nu al aan mij gegeven hebt. Wilt U mij de komende tijd leren om door geloof dit leven in de alledaagse praktijk te mogen gaan leven. Ik wil leven, in de ruime betekenis, in geloof!