Shop Doneer

Het gehoorzaamheidsmodel van het Nieuwe Testament

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 112

U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. (Mattheüs 22:37-39)
Het gehoorzaamheidsmodel van het Nieuwe Testament
Gisteren sloot ik af met de conclusie dat de wet van de liefde het einde is van alle andere wetten en geboden. We moeten er echter voor waken dat we de indruk achterlaten dat de liefde van God iets vaags, onbepaalds of sentimenteels is. Integendeel, de liefde van God is altijd duidelijk en praktisch, en volgens het Nieuwe Testament wordt de liefde tot God en de liefde tot de mensen altijd op praktische manieren uitgedrukt.
Door de hele Bijbel wordt de belangrijkste test voor de liefde van de mens tot God uitgedrukt in één woord: ‘gehoorzaamheid’.
In het Oude Testament maakte God deze waarheid bekend in Jeremia 7:23. Hij zei daar tegen Zijn volk: ‘Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn’ (NBV). Ware liefde tot God wordt altijd uitgedrukt in gehoorzaamheid aan Hem.
Ook Jezus benadrukt gehoorzaamheid boven alle andere vereisten. In Johannes 14 benadrukt Hij dit driemaal achter elkaar. In vers 15 zegt Hij:Als u Mij liefhebt, neem dan mijn geboden in acht.
In vers 21: Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft.
En in vers 23-24 zet Hij de twee alternatieven, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, heel duidelijk naast elkaar: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen.
En dan, als tegenstelling: Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht.
In het licht van deze woorden is het duidelijk, dat het voor iedere christen puur zelfbedrog is om liefde tot Christus te belijden, zonder aan de wil van Christus te gehoorzamen die in Zijn woorden en Zijn geboden geopenbaard zijn.
Het belangrijkste gebod van Christus in het Nieuwe Testament is liefde. Maar als we de komende tijd verder gaan met het onderzoeken van het wezen en de uitwerking van de christelijke liefde, dan zullen we ontdekken dat het Nieuwe Testament ons het patroon biedt van een leven dat in elk onderdeel door deze liefde geleid wordt.
Het heeft betrekking op het individuele en persoonlijke leven van de gelovige en zijn relatie zowel tot God als tot zijn medemens. Het bestuurt en beïnvloedt het christelijke huwelijk en het leven van het christelijke gezin. Het is van toepassing op het leven en het gedrag van de hele christelijke Kerk. Het regelt de houding en de relatie van de gelovige tot de wereldlijke autoriteiten en de regering.
Om dit patroon in ons leven te volgen, moeten we twee dingen doen:
1. Wij moeten biddend het onderwijs van het hele Nieuwe Testament bestuderen en toepassen.
2. Wij moeten onze voortdurende afhankelijk van de bovennatuurlijke genade en kracht van de Heilige Geest erkennen.
Zo zullen wij in onze eigen ervaring de waarheid bewijzen van 1 Johannes 2:5: Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de ​liefde​ van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.

Heer Jezus, laat mij voortdurend ‘in U zijn’… Ik wil zo graag Heer, dat mijn liefde voor U voortdurend spreekt door mij – in woorden en in daden – naar de wereld om mij heen. Dank U wel dat U zelf wilt waarborgen dat ik voortdurend blijf in Uw liefde… Amen.