sluit
Shop Doneer

Het gezag van het Oude Testament in Christus’ leven

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 19

De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid...
(2 Timotheüs 3:16)

Het gezag van het Oude Testament in Christus' leven

Gisteren lazen we Jezus’ uitspraak dat nog niet het kleinste teken van de Wet of de Profeten weggelaten mag worden. Daarmee benadrukte Hij het gezag van het Oude Testament.
Tijdens Zijn hele aardse bediening heeft Jezus diezelfde houding vastgehouden. We lezen bijvoorbeeld in Mattheüs 19:3-9 dat toen de Farizeeën een vraag stelden over huwelijk en echtscheiding, Jezus hen antwoordde door het verslag van de schepping aan te halen, zoals dat gegeven wordt in de eerste hoofdstukken van Genesis: Hebt u niet gelezen dat Hij Die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft...? Dit was een regelrechte verwijzing naar het boek Genesis, want de Hebreeuwse titel daarvan betekent ‘In het begin’.
Ook toen de Sadduceeën een vraag stelden over de opstanding van de doden, antwoordde Jezus hen door te verwijzen naar het verslag over Mozes bij de brandende braamstruik: Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is, toen Hij zei: Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob? (Mattheüs 22:31-32)
Let op de woorden ‘wat door God tot u gesproken is’. Christus beschouwde deze geschriften van Mozes dus niet als louter historische documenten uit het verleden, maar veel meer nog als een levende, actuele, gezaghebbende boodschap, die rechtstreeks van God kwam tot de mensen van Zijn eigen tijd. Na vijftien eeuwen had het verslag van Mozes niets aan kracht, nauwkeurigheid of gezag ingeboet.
Christus erkende ook het volledige gezag van de Oudtestamentische geschriften over Zijn aardse levensloop. Vanaf Zijn geboorte tot Zijn dood en opstanding was er een allerhoogst leidend principe dat wordt uitgedrukt met de woorden ‘opdat vervuld werd’. Datgene wat vervuld moest worden, was altijd een Schriftgedeelte uit het Oude Testament, bijvoorbeeld:
a) Zijn geboorte uit een maagd; Zijn geboorte in Bethlehem (zie Jesaja 7:14 en Micha 5:2)
b) Zijn vlucht (met ouders) naar Egypte en vervolgens zijn terugkeer (zie Hosea 11:1)
c) Zijn verblijf in Nazareth
d) dat Hij gezalfd werd door de Heilige Geest
e) Zijn bediening in Galilea
f) Zijn genezen van zieken
g) de verwerping van Zijn onderwijs en Zijn wonderen door de Joden
h) het gebruik dat Hij maakte van gelijkenissen
i) dat Hij verraden zou worden door een vriend
j) dat Hij door discipelen in de steek gelaten zou worden
k) dat Hij zonder reden gehaat zou worden
l) Zijn veroordeling samen met misdadigers
m) dat Zijn klederen verdeeld zouden worden door het lot
n) dat Hem azijn aangeboden werd, omdat Hij dorst had
o) dat Zijn lichaam doorstoken werd zonder dat Zijn beenderen werden gebroken
p) dat Hij in het graf van een rijke man begraven werd
q) Zijn opstanding uit de doden op de derde dag
Deze lijst bevat allerlei gebeurtenissen uit het aardse leven van Jezus, waarvan speciaal vermeld staat dat ze plaatsvonden ...opdat de geschriften van het Oude Testament vervuld zouden worden. Het hele aardse leven van Christus werd in ieder aspect geleid door het volledige gezag van de Oudtestamentische geschriften.


Dank U wel hemelse Vader, dat de hele levensloop zo indrukwekkend en nauwkeurig in het Oude én Nieuwe Testament beschreven staat. Help mij, Heer, om de waarheid van Uw heerlijke, levende Woord voortdurend te overdenken en Uw vrijmakende waarheid steeds dieper te mogen kennen. Amen.