Shop Doneer

Het goede nalaten is even ernstig als het verkeerde doen

Leestijd: 2 min.

Eergisteren en gisteren keken we naar de gelijkenissen van de talenten en de ponden. Vandaag kijken we naar nog een aantal parallellen. In deze beide gelijkenissen wordt het feit dat is nagelaten om het talent of het pond te gebruiken, aangeduid met het woord ‘zeer slecht’… In al deze gevallen begint de heer zijn oordeel over de ontrouwe dienaar met de uitdrukking ‘slechte dienaar’…

Hieruit leren we dat naar Gods maatstaven ‘slechtheid’ niet alleen bestaat in het actief doen van iets wat slecht is, maar evenzeer in het nalaten van doen wat goed is, als het in ons vermogen ligt.

Dit komt tot uitdrukking in de definitie van ‘zonde’, die de apostel geeft in Jakobus 4:17: Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde.

Jakobus legt dus uit dat ‘zonde’ niet alleen is: iets doen waarvan we weten dat het slecht is, maar ook: iets nalaten waarvan we weten dat het goed is... Met andere woorden, de zonden van het ’nalaten’ zijn niet minder ernstig dan de zonden van het ‘begaan’!

Dezelfde gedachte vinden we in een profetische openbaring van Gods oordeel, die beschreven staat in Maleachi 3:18: Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze, tussen wie God dient en wie Hem niet dient.

Hier vinden we een duidelijk en scherp onderscheid dat God maakt tussen de ‘rechtvaardigen’ en de ‘goddelozen’. De ‘rechtvaardigen’ worden aangeduid als degenen die God dienen; de ‘goddelozen’ als degenen die God niet dienen. Opnieuw, de les is duidelijk: God niet dienen is op zichzelf ‘goddeloosheid’.

In elk van de twee gelijkenissen die we hebben bestudeerd, leidde deze ‘goddeloosheid’ tot de veroordeling en verwerping van de ontrouwe dienaar. In geen van beide gelijkenissen deed de afgewezen dienaar ook maar iets slechts. De reden voor zijn verwerping was alleen maar dat hij had nagelaten het goede te doen, dat in zijn vermogen lag om te doen. In beide gelijkenissen geeft Christus te kennen dat ditzelfde principe van beoordeling zal worden toegepast op allen die beweren Zijn volgelingen en dienaren te zijn.

Gebed van de dag

Heer, dank U wel dat ik hier word gewaarschuwd om actief altijd het goede na te jagen om te doen, en vastberaden ook het kwade uit de weg te gaan. Dank U, dat U mij – die levensstijl nalevend – helpt om steeds meer te gaan lijken op Uw Zoon Jezus. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NOORWEGEN

  • Bid dat voorgangers en kerkleiders in Noorwegen open staan voor het gebruiken van Dereks onderwijs als hulpmiddel voor lessen over discipelschap aan hun leden en staf.
  • Bid om contacten en door God geleide afspraken met belangrijke personen binnen kerken en christelijke organisaties, die Dereks onderwijsmateriaal willen gebruiken en verspreiden.

Weekvers: Mattheüs 13:37-38

Hij die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het Koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze.