Shop Doneer

Het koperen altaar en het wasvat spreken van geestelijke reiniging

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 45

Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook ​Christus​ de ​gemeente​ liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou ​heiligen, door haar te ​reinigen​ met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een ​gemeente​ zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij ​heilig​ en smetteloos zou zijn.
(Efeziërs 5:25-27)

Het koperen altaar en het wasvat spreken van geestelijke reiniging
Het is niet genoeg om het onderwijs van Christus door het Woord te aanvaarden zonder ook de kracht van Zijn bloed tot verlossing en reiniging van de zonde te aanvaarden en te ervaren. Aan de andere kant moeten zij, die zeggen verlost te zijn door het bloed van Christus, daarna ook verder gaan met zich onderwerpen aan het regelmatige, innerlijke waterbad van Zijn Woord.
Er zijn verschillende passages over de voorschriften van de Oudtestamentische offerdienst waarin we een voorafschaduwing vinden van de nauwe band tussen het reinigende werk door Christus’ bloed en de reiniging door Zijn Woord. We lezen bijvoorbeeld in de voorschriften van de tabernakel, in Exodus 30:17-21, hoe God voorschreef dat er een koperen wasvat, dat schoon water bevatte, geplaatst moest worden in de directe nabijheid van het koperen altaar en dat dit regelmatig samen daarmee gebruikt moest worden:
En de HEERE sprak tot ​Mozes: U moet vervolgens een koperen wasvat maken, met een bijbehorend koperen voetstuk, voor het wassen. En u moet het plaatsen tussen de ​tent​ van ontmoeting en het ​altaar, en er water in doen, zodat Aäron en zijn zonen hun handen en ​voeten​ met water daaruit kunnen wassen. Wanneer zij de ​tent​ van ontmoeting binnengaan, moeten zij zich met water wassen, opdat zij niet sterven. Of wanneer zij tot het ​altaar​ naderen om dienst te doen door een vuuroffer voor de HEERE in rook te laten opgaan, moeten zij hun handen en ​voeten​ wassen, opdat zij niet sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hen, voor Aäron en zijn nageslacht, al hun generaties door.
Als we dit beeld op het Nieuwe Testament toepassen, dan zien we dat het offer op het koperen altaar spreekt van het bloed van Christus dat vergoten is aan het kruis tot verlossing van de zonde; het water in het wasvat spreekt van de regelmatige geestelijke reiniging die we alleen kunnen ontvangen door Gods Woord. Deze beide zijn van even groot belang voor het eeuwig welzijn van onze ziel. Evenals Aäron en zijn zonen moeten we regelmatig de zegen van beide ontvangen opdat we niet sterven.

Hemelse Vader, dank U wel voor de voorziening in reiniging door het waterbad van Uw Woord. Help mij om de reiniging door Uw Woord regelmatig te ontvangen en hierdoor steeds weer gewassen te worden zodat ik rein en heilig voor U kan staan. Dank U voor de voorziening in deze mogelijkheid door het kostbaar bloed van Jezus. Amen.