Shop Doneer

Het lichaam van Adam vergeleken met dat van Christus

Leestijd: 3 min.

In 1 Korinthiërs 15:47–49 somt Paulus ten slotte de verschillen op tussen het oude en het nieuwe lichaam, door het lichaam van Adam te stellen tegenover dat van Christus. Hij zegt dat het opstandingslichaam van de gelovige gelijk zal zijn aan dat van de Heer zelf:

De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen; en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

Het huidige lichaam van de mens in zijn aardse natuur is gelijk aan het lichaam Adam, van wie alle andere mensen afstammen. Maar het opstandingslichaam van de gelovige zal gelijk zijn aan dat van Christus, die door de nieuwe schepping het hoofd van een nieuw geslacht geworden is, in wie allen besloten zijn die door geloof in Hem verlost zijn van de zonde en haar gevolgen.

In Filippenzen 3:20–21 geeft Paulus een dergelijk beeld van het opstandingslichaam van de gelovige: Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

In 1 Johannes 3:2 vangen we een vergelijkbare glimp op van de omvorming van de gelovige bij de wederkomst van Christus: Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal zijn, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Over de aard van Christus’ eigen lichaam na de opstanding geven de evangeliën ons bepaalde interessante aanwijzingen. Het blijkt dat Hij niet langer onderworpen was aan die beperkingen van tijd en ruimte waarmee wij in ons huidige aardse lichaam vertrouwd zijn. Hij kon verschijnen of verdwijnen zoals Hij dat verkoos. Hij kon door gesloten deuren gaan. Hij kon in verschillende vormen op verschillende plaatsen verschijnen. Hij kon ook naar de hemel opvaren en weer naar de aarde terugkeren. Zo zal het lichaam van de verloste gelovige na de opstanding of opname gelijk zijn aan dat van zijn Heer.

Tot nu toe hebben wij alleen gesproken over het opstandingslichaam van de verloste gelovige. Maar hoe is dat met de onrechtvaardigen, degenen die niet verlost zijn? Dat zijn degenen die in hun zonden gestorven zijn.De Bijbel laat duidelijk zien dat ook dezen, in hun eigen rangorde zullen worden opgewekt, ter veroordeling en bestraffing. Met wat voor lichamen zullen zij bekleed worden na hun opstanding? Het ziet er naar uit dat op deze vraag geen duidelijk antwoord of zelfs maar een aanwijzing in de Bijbel te vinden is. Wij moeten deze vraag daarom onbeantwoord laten.

Gebed van de dag

Vader, dank U wel voor het voorrecht en de onbeschrijfelijke eer dat ik als mens een beelddrager mag zijn van U! Helpt U mij om te leven en mij te gedragen in lijn met die hoge roeping! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

SRI LANKA

  • Bid om Gods bescherming, wijsheid en leiding voor de coördinatoren Sam en Olivia en voor vertaler Prince, die werken aan de uitbreiding van DPM in dit land.
  • Op 16 november worden er presidentsverkiezingen gehouden. Bid dat de wil van God wordt gedaan wat betreft de toekomst van dit land. Bid om Zijn bescherming voor de kerken en bedieningen.

ZENDINGSVERSLAG SRI LANKA

  • DPM-India directeuren Elsie en Danny en vertaler pastor Prince hebben een geslaagde 10-daagse bedieningsreis gemaakt op Sri Lanka. Honderden voorgangers en andere leiders hebben onderwijs gekregen over verschillende onderwerpen, waaronder De Omwisseling en Van vloek naar zegen. Velen ontvingen nieuwe openbaring en werden bevrijd.
  • Een vrouw schreef het volgende aan Elsie: Toen u sprak over Jezus als Koning en Priester naar de ordening van Melchizedek, was elk woord voor mij. God sprak zo duidelijk over al de chaos, verwarring, en de vele maanden van onzekerheid en pijn. Elk woord was als balsem voor mijn wonden; ik probeerde de hele tijd mijn tranen te bedwingen.

Weekvers: 1 Korinthiërs 15:42-44

Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam.