sluit
Shop Doneer

Het mysterie van God

Leestijd: 2 min.
In Matteüs 28:19 lazen we dat we door de doop ondergedompeld moeten worden in God. De volheid van God wordt hier vervolgens neergezet in drie namen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als we dat zien, dan begrijpen we ook waarom het woord voor 'God' vanaf het allereerste vers in het Oude Testament, meervoudig is. De waarheid die het Nieuwe Testament naar voren brengt is niet nieuw. Het is de ontvouwing en vervulling van datgene wat al impliciet in het Oude Testament werd onthuld! Alle elementen van een meervoudige God die één is, zijn al aanwezig in het Oude Testament.
Laten we kijken naar twee voorbeelden. In Spreuken 30:4 zegt de dichter:
Wie is naar de hemel geklommen en weer afgedaald?
Wie heeft de wind met zijn handen gevangen?
Wie heeft het water in zijn mantel gebonden?
Wie heeft de grenzen van de aarde bepaald?
Noem mij zijn naam, en de naam van zijn zoon, als je die kent.
Iedereen die bekend is met de bijbel zal begrijpen dat degene die dat allemaal gedaan heeft en die hier dus bedoeld wordt, God zelf is. Niemand behalve God heeft deze dingen gedaan. En toch staat er: 'Wat is zijn naam, en de naam van zijn zoon?' Dus we zien hier een begin van de openbaring van de Vader/Zoon-relatie, zelfs al in het Oude Testament.
In Jesaja 48 spreekt iemand het volgende:
Luister naar mij, Jakob - Israël, door mij geroepen. Ik ben het! Ik ben de eerste, ik ben de laatste! Eigenhandig heb Ik de aarde gegrondvest, met mijn rechterhand de hemel ontvouwd; wanneer Ik de sterren roep, treden ze aan (Jesaja 48:12-13).
Opnieuw stemt de volledige openbaring van de bijbel ermee in dat de persoon die zegt God te zijn, niemand minder is dan God zelf, de Eerste, de Laatste, de Schepper, degene die de hemel en de aarde in stand houdt. Maar dan zegt Hij:
Kom naderbij en luister hiernaar. Van meet af aan heb ik openlijk gesproken, vanaf het begin van de geschiedenis was Ik erbij. God de Heer heeft mij gezonden, met zijn Geest (Jesaja 48:16).
Hier is een goddelijk persoon aan het woord, en toch zegt Hij dat God Hem gestuurd heeft, met zijn Geest. Of dat God Hem en zijn Geest gestuurd heeft. Hoe je er ook tegenaan kijkt, de vervulling van deze woorden is te vinden in het Nieuwe Testament, waar God Jezus zendt en de Heilige Geest. En alledrie zijn zij God: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In 'Elohim' zien we een perfecte eenheid, die meer is dan één. Alles in het geschapen universum heeft zijn oorsprong in God. Er is niets dat zijn oorsprong niet in God heeft. Het universum bevat zowel eenheid als meervoudigheid. Beiden komen uit God voort. God is in essentie één, maar ook meer dan één. Dat is één van de mysteries van Gods karakter, deze unieke mix van eenheid en meervoudigheid.

Almachtige God, wat geweldig dat uw heilsplan al in het Oude Testament zo helder en duidelijk is voorspeld. Wat een veilig gevoel. En het voelt nog veiliger om te weten dat alles in het universum zijn oorsprong heeft in God. Ook ikzelf vind dus mijn oorsprong in U - dank U dat ik door de doop ondergedompeld ben in U zelf. Ik prijs Uw naam, Elohim!