sluit
Shop Doneer

Het oordeel over de heidense naties

Leestijd: 3 min.


Twee weken geleden heb ik erop gewezen dat de oordelen van God voor de eeuwigheid in drie opeenvolgende fasen zullen worden voltrokken:

  1. De eerste fase zal zijn het oordeel over gelovige christenen voor de rechterstoel van Christus.
  2. De tweede fase zal zijn het oordeel over de heidense volkeren aan het einde van de grote verdrukking, voor de troon der heerlijkheid van Christus.
  3. De derde fase, aan het einde van het duizendjarig rijk, zal het oordeel zijn over alle overige doden, voor een grote witte troon.

De afgelopen twee weken hebben wij de eerste van deze drie fasen onderzocht: de beoordeling van christenen voor de rechterstoel van Christus. In deze laatste week gaan we verder naar de volgende fase: het oordeel over de heidenen aan het einde van de grote verdrukking.

Eerst moeten wij echter gaan kijken naar de belangrijkste gebeurtenissen die naar dit oordeel toe leiden. Dit zal ons helpen begrijpen waarom God heeft bepaald dat er een speciaal oordeel komt over de heidense volken.

In 1 Korinthiërs 10:32 verwijst Paulus naar drie verschillende categorieën waarin God het menselijk ras heeft verdeeld: Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God.

De Joden zijn een speciaal volk, dat God heeft apart gezet voor Zichzelf, afgescheiden van alle andere volkeren. De heidenen zijn alle overige volkeren, Israël dus uitgezonderd. De Gemeente van God bestaat uit alle ware gelovigen die wedergeboren zijn door het geloof in Jezus Christus. Deze worden niet langer door God naar hun originele nationaliteit of etniciteit geteld, hetzij Jood of heiden, maar als het ware een ‘nieuwe natie’, een nieuw volk, in Christus. De Schrift laat duidelijk zien dat het oordeel waarover we het nu hebben, voor de troon der heerlijkheid van Christus, alleen voor heidenen zal gelden. Dat wil zeggen dat geen enkel lid van een van de andere twee groepen daar ter beoordeling zal verschijnen. Er zullen geen Joden zijn en geen christenen. Dit feit is in overeenstemming met de algemene openbaring van de Schrift over het einde van de huidige bedeling. Er zullen geen christenen bij dit oordeel zijn, omdat deze allemaal reeds hun eigen speciale beoordeling hebben ondergaan voor de rechterstoel van Christus. Er zullen geen Joden aanwezig zijn bij dit oordeel, omdat Israël tegen deze tijd, als natie, reeds het eigen speciale oordeel heeft ondergaan, en alle Joden die dit speciale oordeel hebben overleefd met God verzoend zullen zijn door de erkenning van Jezus als Redder en Messias. Gods uiteindelijk handelen met Israël in die tijd zal het historische proces beëindigen van de oordelen waar Hij hen bijna vierduizend jaar lang doorheen heeft geleid. Het daarná volgende oordeel over de heidenvolkeren zal een overgang betekenen van historische oordelen naar eeuwig oordeel.

Gebed van de dag

Heer, wat ben ik U diep dankbaar dat Uw Heilige Geest in mij heeft bewerkt dat ik ‘ja’ heb gezegd tegen Jezus’ aanbod van genade, door het kruis waaraan Uw Zoon Jezus stierf… Dank U dat Hij na drie dagen opstond, maar dat Hij door de Heilige Geest ook is opgestaan in mijn hart! Dank U voor dit wonder! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

Gevangenispastors willen graag ons nieuwe studiemateriaal voor groepen gebruiken: Fundamenten – essentieel voor ons geloofsleven. Bid om de financiën die nodig zijn om aan deze vraag te voldoen; bid in het bijzonder dat de gedetineerden veranderd worden door Dereks onderwijs.

Weekvers: Mattheüs 25:31 & 33

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.