Shop Doneer

Het pantser: Niet onze eigen gerechtigheid!

Leestijd: 2 min.
Thema: De volledige wapenrusting...
In Filippenzen 3:9 heeft Paulus het opnieuw over de gerechtigheid waaruit ons borstpantser bestaat:
…opdat ik in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof.
Hier zet Paulus de twee verschillende soorten gerechtigheid naast elkaar. Eerst spreekt hij over een gerechtigheid uit zichzelf, vanuit de wet, en zegt hierover dat die niet toereikend is. Daartegenover zet hij de gerechtigheid die voortkomt uit geloof, die afkomstig is van God. En die laatste soort bedoelt hij als hij spreekt over het pantser van gerechtigheid dat het hart beschermt. Zolang we een pantser dragen dat simpelweg bestaat uit onze eigen gerechtigheid, kan satan daarin veel zwakke plekken vinden, ons daar raken en ons hart beschadigen. We moeten een pantser dragen dat niet bestaat uit onze eigen gerechtigheid, maar uit de gerechtigheid van Christus. In 2 Korinthiërs 5:21 staat:
Hem [Jezus], die geen zonde gekend heeft, heeft Hij [God] voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Vanuit Gods Woord moeten we overtuigd worden en in geloof aannemen dat wij in de Here Jezus ‘gerechtigheid Gods’ zijn geworden. Dat is het enige pantser dat ons hart en leven voldoende kan beschermen. Paulus benadrukt dat dit soort gerechtigheid alleen komt door geloof. Daarom is het een pantser van geloof en liefde. Er is geen andere manier om deze gerechtigheid te verkrijgen.
Iets wat mij altijd ontroert, is het gebed dat Jezus voor Petrus bad in de nacht voor zijn lijden, als Hij Petrus waarschuwt dat hij Hem diezelfde nacht tot drie maal toe zal verloochenen. Bij die waarschuwing zegt Jezus: ,,Petrus, Ik heb voor je gebeden...’’ Jezus bad niet dat Petrus Hem niet zou verloochenen. Onder die omstandigheden en druk, en vanwege de zwakten in het karakter van Petrus, kon het niet anders dan dat hij Jezus zou gaan verloochenen. Maar Jezus bad een ander gebed, het enige gebed dat Petrus echt zou helpen. Lucas 22:31-32:
Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken.
,,Dat uw geloof niet zou bezwijken!’’… Zelfs terwijl Petrus de Heer zou gaan verloochenen en uitermate zwak en laf zou handelen, kon alles toch nog hersteld worden, mits zijn geloof niet zou bezwijken. Dit is het pantser van geloof en liefde. Geloof is een onmisbaar element voor onze bescherming. Het soort geloof waar we het over hebben, werkt alleen door liefde. We zagen gisteren al in Galaten 5:6 die twee-eenheid van geloof en liefde.
Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, maar geloof, door liefde werkende.
Wat Paulus hier volgens mij bedoelt, is: ,,Geen enkele ceremonie of uiterlijk ritueel is op zichzelf toereikend. Het enige absoluut noodzakelijke om te kunnen slagen in ons leven als christen, is geloof - het soort geloof dat door liefde werkt. Het is dus geen passief of theoretisch geloof; nee, het is een actief geloof dat alleen tot uitdrukking komt door liefde.’’ Hoe meer ik hierover nadenk, hoe meer ik onder de indruk raak van de onweerstaanbare kracht van de liefde.

Vader, dank U wel dat Uw bovennatuurlijke, onbegrijpelijke liefde in mijn hart is uitgestort door de Heilige Geest (Romeinen 5:5). En die liefde verleent haar kracht aan mijn geloof, dat daardoor heel praktisch aan het werk gaat; in mijn eigen leven werkt het Uw gerechtigheid uit, en naar anderen werkt het als een getuigenis van Uw liefde. Dank U Vader, voor mijn harnas van geloof en liefde! Amen.