Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Het patroon van verlossing

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 180

Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken.
(Hebreeën 11:29)
Het patroon van verlossing
We hebben gezien dat in de loop van hun bevrijding uit Egypte heel Gods volk onder het Oude Testament twee ervaringen had: zij allen waren onder de wolk en gingen door de zee heen; zij allen werden dus gedoopt in de wolk en in de zee. Laten we vandaag bekijken welke plaats deze twee ervaringen innemen in Gods totale verlossingsplan voor Zijn volk.
God begon het werk van de verlossing van Zijn volk op de plaats waar zij waren, in Egypte, door hun geloof in het bloed van het offerlam. Nadat God Zijn volk in Egypte had verlost, stond Hij echter niet toe dat ze daar bleven. Integendeel, Hij riep hen op om nog diezelfde nacht uit te trekken, in haast en met hun lendenen omgord. Niet langer als een samenraapsel van slaven, maar nu als een leger van mannen die op de strijd waren voorbereid.
Toen de Egyptenaren aanstalten maakten om achter Israël aan te gaan om hen opnieuw in slavernij te brengen, bestonden Gods twee nieuwe stadia van bevrijding voor Zijn volk daarin, dat Hij hen onder de wolk deed gaan en door de zee. Hiermee bereikte God twee dingen: ten eerste voltooide Hij hun bevrijding uit de Egyptische slavernij; ten tweede trof Hij de noodzakelijke voorziening voor het nieuwe leven waarin Hij hen ging leiden.
Al deze dingen zijn tevens voorbeelden van Gods verlossingsplan voor Zijn volk in deze tijd. Onmiddellijk na de eerste ervaring van verlossing roept God de zondaar ook vandaag uit zijn oude leven weg, uit zijn oude gewoonten en zijn oude manier van denken. Paulus citeert in 2 Korinthiërs 6:17–18 Jesaja 52:11 en zegt tegen de gelovigen: Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen. Ik zal u tot een Vader zijn en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige.
Ook vandaag nog tracht satan, de god van deze wereld, te doen wat Farao deed: Gods volk achtervolgen als zij onder zijn heerschappij vandaan wegtrekken, en proberen hen terug te brengen onder zijn slavernij. Daarom heeft God voor Zijn gelovig volk vandaag een dubbele voorziening getroffen, die overeenkomt met de dubbele doop van Israël in de wolk en in de zee. God heeft bepaald dat na de verlossing door geloof in het bloed van Jezus al Zijn gelovigen gedoopt moeten worden in zowel water als de Heilige Geest. Het is Gods bedoeling dat Zijn volk door deze dubbele doop definitief bevrijd zal worden van de omgang met en de overheersing van deze wereld, en dat de weg terug naar het oude leven vanaf dat moment voorgoed afgesloten zal zijn. Door deze dubbele doop treft God ook de voorzieningen die nodig zijn voor het nieuwe leven, waarin Hij Zijn volk daarna wil leiden.
Hemelse Vader, dank U wel dat U ook voor mij die dubbele voorziening heeft getroffen/beschikbaar heeft: de doop in water en de doop in de Heilige Geest. Wilt U mij iedere dag bewust maken van die voortdurende, meereizende Raadgever die Uw Geest voor mij wil zijn. Amen.