Shop Doneer

Het wezen van Gods liefde

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 211

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
(Romeinen 5:5)
Het wezen van Gods liefde
Deze week zullen we wijden aan een uiteindelijk, zeer belangrijk resultaat dat in de gelovige wordt bewerkt door de doop in de Heilige Geest. Paulus beschrijft het in het laatste deel van Romeinen 5:5: En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.
We moeten goed beseffen wat die uitdrukking ‘de liefde van God’ betekent… Paulus spreekt hier niet over gewone menselijke liefde, zelfs niet over liefde voor God. Hij spreekt over ‘de liefde van God’ - dat is Gods eigen liefde - die de Heilige Geest uitstort in het hart van de gelovige. Deze liefde van God, die de Heilige Geest ons schenkt, is net zo hoog verheven boven elke vorm van gewone menselijke liefde, als dat de hemel hoog verheven is boven de aarde. In onze normale levensloop komen we veel verschillende vormen van liefde tegen. Er is bijvoorbeeld een vorm van liefde, zogenaamde liefde, die niet meer is dan seksuele hartstocht. Ook is er de huwelijksliefde van man en vrouw voor elkaar. In het gezin is er de liefde van ouders voor hun kinderen en van kinderen voor hun ouders. Buiten het gezin is er de liefde van de ene vriend voor de andere, zoals bijvoorbeeld de liefde van David en Jonathan voor elkaar.
Al deze en andere vormen van liefde, in diverse gradaties, worden in alle delen van het menselijk ras aangetroffen, zelfs daar waar het Evangelie van Christus nog nooit gepredikt is. De Griekse taal, die een enorm rijke woordenschat bezit, heeft allerlei verschillende woorden om deze verschillende vormen van liefde te beschrijven. Er is echter één woord, dat in hoofdzaak gebruikt wordt voor liefde van goddelijke oorsprong en aard. Als zelfstandig naamwoord is dit woord agape; als werkwoordagapao.
Agape’ geeft de volmaakte liefde weer die tussen de Personen van de Godheid bestaat - de Vader, de Zoon en de Geest. Het duidt op de liefde van God voor de mens - dat is de liefde die God de Vader ertoe bracht om Zijn Zoon te geven, en Christus de Zoon om Zijn leven te geven, opdat de mens verlost zou worden van de zonde en haar gevolgen. Het geeft ook de liefde aan die God, door Zijn Heilige Geest, uitstort in de harten van degenen die in Jezus Christus geloven.
Hemelse Vader, dank U wel dat U Uw eigen, goddelijke liefde in mijn hart heeft uitgestort door de Heilige Geest. En dank U dat ik die liefde overvloedig aan vele anderen mag doorgeven. Help mij om naar de wereld om mij heen voortdurend een uitdeler te zijn van Uw goddelijke liefde. Amen.