Shop Doneer

Het Woord is vlees geworden

Leestijd: 3 min.

De titel van Jezus die we in deze overdenking zullen bekijken, staat voornamelijk in de geschriften van Johannes: het Woord van God. Laten we om te beginnen kijken naar het openingsvers van het evangelie van Johannes:In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. (Johannes 1: 1)
Je ziet dat in het bovenstaande vers de term ‘het Woord’ drie keer wordt gebruikt. Degene die zo genoemd wordt is Jezus in Zijn eeuwige natuur, niet Jezus de zoon van Maria, maar Jezus de Zoon van God, Degene die eeuwig, vóór de schepping, bij God was. Degene die Zelf God is, de tweede Persoon van God. En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Johannes 1:14)
Nogmaals, het Woord is een titel van Jezus. Hij is de enige Zoon, de eeuwige, geboren Zoon. Hij is niet geschapen maar geboren. Hij is eeuwig, een en dezelfde met de Vader. Als zodanig werd Hij, het Woord, vlees en leefde een tijd onder ons. Het was het eeuwige Woord dat in de menselijke geschiedenis kwam als de kleine baby die werd geboren in de kribbe in Bethlehem en die opgroeide tot de timmermanszoon.

Openbaring
Jezus kwam niet alleen als baby, maar de Schrift maakt duidelijk dat Hij ook weer terug zal komen in kracht en heerlijkheid om te oordelen en te regeren. Er is een levendig beeld van Zijn wederkomst in het boek Openbaring. Nogmaals, in deze context wordt Hij het Woord van God genoemd. Johannes de Openbaarder zegt dit:En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. (Openbaring 19:11-13)
Dus daar is het Woord weer in Zijn glorieuze majesteit, om te oordelen en te regeren, met koninklijke kronen, gekleed in een gewaad gedoopt in bloed (wat spreekt over Zijn offer aan het kruis), en Zijn naam is het Woord van God.Het Griekse woord 'logos' wordt vertaald als 'Woord' in Engelse Bijbelvertalingen. Het is een woord dat tegenwoordig vrij vaak wordt gebruikt in verschillende contexten. We moeten iets begrijpen over deze term. Een vriend van mij is een Grieks-orthodoxe priester wiens moedertaal Grieks is. Deze vriend gaf me een lezing over de betekenis van het woord logos die ik nooit ben vergeten. Hij zei: Logos is niet zomaar een gesproken woord. Logos betekent denken, het betekent raad, het betekent een volledig begrip.
Dat is wat Jezus is. Hij is het totale denken en de volledige raad van God. Alles wat God weet, alles wat God wil zeggen, alles wat God wil doen, is allemaal verpakt in Jezus, het Woord van God.Gebed van de dag

Heer Jezus, in de kerstperiode hebben we de neiging om ons te richten op hoe U als een kind, als een baby, naar deze wereld kwam. Maar voordat U vlees werd, was U in de hemel, eeuwig, een en dezelfde met God de Vader. En U zult weer naar deze wereld komen, in glorieuze majesteit. Als ik aan deze twee dingen denk, vervult het wonder van Uw geboorte me met nog meer ontzag. Help me om alle kerstfestiviteiten te zien in het licht van Uw eeuwige plan en om U met heel mijn hart te prijzen.
Gebed voor DPM wereldwijd

WIT RUSLAND

    • Bid dat het team hier in staat zal zijn door te gaan met het werk, en DPM veilig en krachtig kan vertegenwoordigen, aangezien de mensen meer open worden voor Christus en het Evangelie.
    • Bid om meer mogelijkheden zendingsbijeenkomsten te houden in Wit Rusland, waar we Dereks onderwijsmaterialen kunnen verspreiden.