Shop Doneer

Het zegel van de hemel op Christus’ verzoeningswerk

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 168

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
(Galaten 3:13-14)
Het zegel van de hemel op Christus’ verzoeningswerk
Het schenken van de Heilige Geest aan gelovigen is het getuigenis van de hemel dat het bloed van Christus aanvaard is als volledige verzoening voor alle zonde. Dit feit vinden we ook terug in de woorden van de apostel in 1 Johannes 5:6, waar hij over Jezus zegt:
Deze is het, die kwam door water en bloed: Jezus de Christus; niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is.
Wij zien dat de Heilige Geest getuigenis aflegt over het bloed van Jezus. Met andere woorden, het schenken van de Heilige Geest aan diegenen die in Jezus geloven, vormt het gezamenlijke getuigenis van de Vader en de Geest dat het bloed van Jezus volledig toereikend, of ‘meer dan genoeg’ is om de gelovige te reinigen van alle zonde.
Dit is ook in overeenstemming met wat Petrus zegt in Handelingen 2:33 over de uitstorting van de Heilige Geest op de dag van Pinksteren. Nadat Petrus eerst gesproken heeft over Jezus’ dood en opstanding, gaat hij verder met:
Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
Eerst kocht Christus de verlossing van de mens door Zijn verzoenende dood en opstanding. Toen voer Hij op naar Zijn Vader en bood daar het bloed aan, dat het bewijs en de bezegeling van onze verlossing was (en die van de hele mensheid). Nadat de Vader het bloed had aanvaard, ontving Christus van de Vader de gave van de Heilige Geest om die uit te storten op degenen die in Hem geloofden.
Wij mogen nu de openbaring van de Schrift met betrekking tot Gods plan om de gave van de Heilige Geest aan alle gelovigen te verlenen, als volgt samenvatten:
a) In Gods keuze van Abraham was de belofte van de zegen van de Heilige Geest voor alle volken door Christus inbegrepen.
b) Door Zijn vergoten bloed aan het kruis kocht Christus voor alle gelovigen het wettige recht op deze zegen.
c) Nadat Hij Zijn bloed in de hemel had aangeboden, ontving Christus van de Vader de gave van de Heilige Geest.
d) Op de Pinksterdag werd de Geest, die zelf de gave is, vanuit de hemel uitgestort op de wachtende gelovigen op aarde.
e) Zo waren Vader, Zoon en Heilige Geest alle drie betrokken bij het ontwerpen, het kopen en het voorzien in deze geweldige belofte, die de grootste van alle gaven is voor al Gods gelovigen.
Volgende week zullen wij deze zelfde gave van de Heilige Geest vanuit menselijk standpunt gaan bekijken. Wij zullen dan nadenken over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden in het leven van iedere gelovige die ernaar verlangt om de gave te ontvangen.
O geweldige hemelse Vader, wat is het heerlijk dat Uw ultieme reddingsplan voor de mensheid niet alleen onze redding behelst, maar ook Uw heerlijke, eigen Heilige Geest die door geloof in ons hart is uitgestort. Dank U dat Uw geweldige Heilige Geest beschikbaar is voor alle gelovigen. Amen.