Shop Doneer

Hij komt spoedig

Leestijd: 4 min.

We kijken de komende dagen naar een aantal belangrijke Bijbelteksten over heiligheid, die we vinden in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. In vele opzichten zijn de Thessalonicenzen voorbeeldgelovigen geweest. Ze waren met veel vreugde en vol overgave tot de Heer gekomen . Hun levenswijze was veranderd. Ze waren levende getuigen. Het Woord van God ging van hen uit naar de gebieden rondom hen. Maar we moeten bedenken dat ze voorheen los van God hadden geleefd, diep in het heidendom. Er waren vele waarheden over God die ze nog niet kenden. Als je dat niet weet, dan ben je misschien verrast door sommige van de dingen die Paulus hen moest zeggen.

Eén van de waarheden die hij moest benadrukken was het principe van heiligheid. Ze hadden nog niet veel van dit principe begrepen. Dus loopt het thema van heiliging als een rode draad door Paulus’ eerste brief aan deze gemeente. We bestuderen dit thema aan de hand van drie opeenvolgende gedeelten, te beginnen met 1 Thessalonicenzen 3. Dit was het verlangen en gebed van Paulus voor deze gelovigen:

En ú moge de Heere doen toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar en tot allen, zoals ook wij dat zijn tot u, opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen. (1 Thessalonicenzen 3:12-13, NBV)

Paulus keek uit naar een geweldige gebeurtenis, namelijk de komst van de Heer Jezus Christus. Het onderwijs over heiligheid is altijd verbonden met de verwachting van de terugkomst van Jezus, die aanstaande is. De nieuwtestamentische christenen leefden in de voortdurende verwachting dat Jezus terug zou komen. Dit was hun grootste motivatie om in hun leven heiligheid na te jagen en vast te houden.

Ik geloof dat wij niet in heiligheid kunnen leven zoals zij dat deden, tenzij we dezelfde verwachting hebben die zij hadden: de terugkomst van de Heer is de hoop waar over wordt geschreven in 1 Johannes 3:2-3. Die hoop zorgt ervoor dat een gelovige zichzelf heiligt:

Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij (Jezus) geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Ik sprak eens met de echtgenote van een voorganger in een traditionele kerk, een lieve vrouw die gedoopt was in de Heilige Geest. We spraken over dit onderwerp en ik zei tegen haar dat de komst van de Heer heel nabij is. Op vriendelijke toon probeerde ze mij wat te temperen, en zei dat ik niet al te enthousiast moest worden. “De mensen geloofden dat ook in het jaar 1000, en ze geloofden het ook al in de dagen van Wesley. Er zijn in de kerkgeschiedenis talloze mensen geweest die dat geloofden, en toch is de Heer nog steeds niet gekomen.” Ik antwoordde: “Desondanks geloof ik dat Hij komt, en Hij komt snel.”

We maakten er verder geen ruzie over, maar ik geloof echt dat de Heer blij was met het antwoord dat ik gaf. Die avond ging ik naar bed met een gevoel van vrede en ik ontving een extra beloning in de ochtend, toen ik wakker werd met iets binnenin me dat zei: ‘Jezus komt spoedig.’ Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest over Jezus’ wederkomst als op dat moment. Vanaf dat moment is mijn gebed steeds intensiever geworden, dat ik die diepe, innerlijke overtuiging en verwachting van het feit dat Hij spoedig terugkomt, nooit meer kwijt zou raken. Want geloof me, het is de echte motivatie voor een heilig leven. Paulus zei in feite: Onthoud dat je Jezus gaat ontmoeten. Stel je voor hoe je op dat grote moment zult moeten zijn. Dat is de motivatie die Paulus beschrijft in 1 Thessalonicenzen 3:13: opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

Ik zeg het nogmaals: de tweede komst van Jezus Christus is de belangrijkste motivatie voor persoonlijke heiliging. Merk alsjeblieft op waar in bovenstaand vers heiligheid begint. Het begint in het hart. De meest waardevolle werken van God beginnen altijd in het hart.

Gebed van de dag

Here Jezus, dank U wel dat ik mag uitzien naar het moment dat ik U zal ontmoeten. Ik wil graag onberispelijk voor U zijn op dat moment. Dank U dat dit niet onbereikbaar is, maar dat door liefde mijn hart versterkt mag worden om dit te bewerken. Heer Jezus, als ik denk aan mijn ontmoeting met U, straks, dan is het niet moeilijk om heilig te willen zijn. In die verwachting wil ik elke dag mijn leven reinigen, in voorbereiding op Uw komst! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen we gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.