Shop Doneer

Hoe zullen onze werken de vuurproef doorstaan?

Leestijd: 3 min.

Wat is nu de aard van het vuur waardoor de werken van christenen worden beproefd?

Laten we eraan denken dat de verheerlijkte Christus op Zijn rechterstoel zal zitten en dat ieder van ons voor Hem zal staan. We zullen Hem zien zoals Johannes Hem zag in zijn visioen op het eiland Patmos.

Het centrale deel van Johannes’ visioen van de verheerlijkte Christus staat vermeld in Openbaring 1:14–15: ...en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren.

In dit visioen typeren Christus’ voeten ‘blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven; de vuren van de grote verdrukking waarin Hij de zondige daden van de goddelozen zal oordelen, terwijl Zijn ogen als een vuurvlam het doordringende en verterende inzicht typeren waarmee Hij de werken van Zijn eigen gelovige volk zal beoordelen. Als elk van ons afzonderlijk voor Zijn rechterstoel zal staan, zal in de vurige uitstraling van die ogen alles wat laag, onoprecht en waardeloos is in de werken van Zijn volk, onmiddellijk en voor eeuwig verteerd worden. Alleen datgene wat van echte en blijvende waarde is, zal het overleven, en door vuur gezuiverd en gereinigd worden.

Als we dit schouwspel van het oordeel bezien, moet elk van ons zich afvragen: hoe mag ik Christus dienen in dit leven, zodat op die dag mijn werken de vuurproef zullen doorstaan? Er zijn drie punten waarop ieder van ons zichzelf moet onderzoeken: motivatie, gehoorzaamheid, en kracht.

  1. Ten eerste moeten wij onze ‘motieven’ onderzoeken. Is het doel van ons dienstbetoon dat we onszelf behagen, is het voor onze eigen bevrediging en verheerlijking, of zoeken we het oprecht om Christus te verheerlijken en Zijn wil te doen?
  2. Ten tweede moeten we onszelf onderzoeken op het punt van ‘gehoorzaamheid’. Zoeken we dienstbetoon aan Christus volgens de principes en methoden die in het Woord van God worden geopenbaard? Of bepalen we onze eigen vormen van aanbidding en dienstbetoon en hangen wij daar dan de naam van Christus aan en geven we ze namen en termen van Nieuwtestamentische religie?
  3. Ten derde moeten wij onszelf onderzoeken op het punt van ‘kracht’. In 1 Korinthiërs 4:20 herinnert Paulus ons eraan... het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht. Zoeken wij God te dienen in de onvolkomenheid van onze eigen vleselijke kracht? Of zijn wij vernieuwd en bekrachtigd door de Heilige Geest? Zo ja, dan kunnen we net als Paulus zeggen: Daarvoor span ik me ook in en strijd ik overeenkomstig Zijn werking, die met kracht in mij werkzaam is. (Kolossenzen 1:29)

Van de antwoorden op deze vragen van motivatie, gehoorzaamheid en kracht, zullen op die dag de uitspraken van onze beoordeling afhangen, als ieder van ons voor de rechterstoel van Christus zal staan…

Gebed van de dag

Heer Jezus, bewaart U mij voor misstappen en overtredingen, zodat ik helemaal leef tot Uw eer en ik een levende getuige ben van Uw vernieuwende werk in mensenlevens. Geef mij Uw bovennatuurlijke kracht om volop staande te blijven in Uw Koninkrijk. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

JAPAN

  • Bid om Gods bescherming en zalving voor de drie Japanse vertalers.
  • Bid dat de Heer ons initiatieven aanreikt om de Japanse bevolking, en speciaal de jongere generatie, met Dereks onderwijsmateriaal te kunnen bereiken.


ZENDINGSVERSLAG JAPAN

Een man die zich had afgevraagd of er een God bestond, begon de website van DPM-Japan door te nemen. Vorige maand werd hij in water gedoopt! Hij zegt dat zijn leven en zijn kijk op de wereld totaal zijn veranderd!

Weekvers: 2 Korinthiërs 5:10 (NBV)

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.