Shop Doneer

Hoeveel onderwijs vóór de doop?

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 125

En ​Petrus​ zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u ​gedoopt​ worden in de Naam van ​Jezus​ ​Christus, tot ​vergeving​ van de ​zonden; en u zult de gave van de ​Heilige​ Geest​ ontvangen.
(Handelingen 2:38)
Hoeveel onderwijs vóór de doop?
Hoewel het noodzakelijk is de verschillende voorwaarden te benadrukken waaraan diegenen moeten voldoen die de christelijke doop wensen, moeten we er ook voor oppassen ‘onderwijs’ te sterk te benadrukken, aangezien dit tot onbijbelse gevolgen kan leiden.
Op sommige plaatsen - in het bijzonder op sommige zendingsvelden - blijft men hardnekkig van mening dat alle mensen die om de doop komen vragen, eerst onderworpen moeten worden aan een langdurige periode van onderricht, die zich over weken, soms zelfs maanden, uitstrekt, voordat ze toegelaten worden tot de doop. Deze sterke nadruk op voorafgaand onderwijs baseert men gedeeltelijk op de woorden van Christus in Mattheüs 28:19 uit de oude Staten vertaling: Gaat dan henen, onderwijst alle volken, dezelve dopende... Juister is echter de modernere versie: Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest...
Natuurlijk moeten mensen die gedoopt willen worden eerst onderwijs ontvangen. De vraag is echter: Hoe lang moet deze voorbereidende periode van onderwijs duren? Moet de tijd die daarvoor nodig is gemeten worden in maanden, weken of in uren?
In Handelingen 2:41 lezen we dat de gebeurtenissen van de Pinksterdag op de volgende manier werden afgesloten: Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. De drieduizend mensen wiens doop hier wordt beschreven, waren enkele uren tevoren nog openlijk ongelovig en verwierpen de aanspraak van Jezus van Nazareth dat Hij de Messias van Israël of de Zoon van God was. Er kunnen nooit meer dan enkele uren onderwijs en studie zijn geweest tussen Petrus’ prediking en hun doop.
In Handelingen 8:12 wordt de volgende reactie van de bewoners van Samaria vermeld op de prediking van Filippus: Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.
Hier wordt geen precieze tijdsduur van onderwijs aangegeven. Net als op de Pinksterdag zouden het maar een paar uur kunnen zijn geweest. Het zal zeker niet langer geweest zijn dan enkele dagen of op z’n hoogst één of twee weken.

Heer, dank U voor de eenvoud, duidelijkheid en ‘uitlegbaarheid’ van de evangelieboodschap. Maak ook mij bekwaam om die geweldige rijkdom helder en beknopt met anderen te kunnen delen. Maar misschien wel meer nog, laat de klaarheid en heerlijkheid van Uw redding voortdurend spreken uit mijn leven! Amen.