Shop Doneer

Hoor jij bij Jezus?

Leestijd: 2 min.
We lezen vandaag verder in Paulus' brief aan de Galaten, om te kijken naar de volgende bevrijding die God ons aanbiedt doordat het kruis in ons leven doorwerkt. Eerder zagen we de bevrijding van de tegenwoordige kwade eeuw, vrijheid van de veroordeling door de Wet, en de bevrijding van ons ik... De vierde bevrijding vinden we in Galaten 5:24:

Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Overdenk een moment wat de 'bevrijding van het vlees' betekent. Het wil niet zeggen dat we uit ons natuurlijke lichaam worden bevrijd. Het vlees kan beter worden gezien als de manier waarop de oude mens zichzelf manifesteert, in en door ons. We hebben het al gehad over de oude mens - de opstandige natuur die ieder van ons heeft geërfd door onze afstamming van Adam. Het 'vlees' en 'de oude mens' zijn nauw met elkaar verbonden. Omdat dit vers zegt dat wie Christus toebehoren, het vlees hebben gekruisigd vinden we hier een onderscheidend kenmerk van mensen die Christus toebehoren. In 1 Kor. 15:23, als Paulus het heeft over de volgorde waarin de doden zullen worden opgewekt, gebruikt hij dezelfde uitdrukking: Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Christus komt terug als een dief in de nacht, in die zin dat Hij op een volstrekt onverwacht moment terugkomt, maar daarmee eindigt de gelijkenis. Hij neemt alleen die mensen mee die Hem toebehoren. Als we teruggaan naar Galaten 5:24 ontdekken we het soort mensen voor wie Jezus terugkomt: degenen die het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd hebben. Of je bij Christus hoort, is niet afhankelijk van je denominatie. Jezus komt niet specifiek terug voor protestanten of katholieken,baptisten of pinkstermensen, maar voor mensen die aan een specifieke voorwaarde voldoen: ze hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

Eerder in Galaten 5 geeft Paulus een lijst met de werken van het vlees - de manier waarop de vleselijke natuur zichzelf tot uitdrukking brengt in onze levens. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, zegt Paulus. Maar al te duidelijk, zou ik zeggen. Althans, niet altijd duidelijk voor degene die ze doet, maar wel duidelijk voor alle anderen. Deze werken zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven (vers 19-21). In deze lijst zoek je tevergeefs naar iets goeds. Uit het vlees komen nooit goede dingen voort. Het vlees is daar simpelweg niet toe in staat. Het moge duidelijk zijn dat je niet volgens het vlees kunt leven en tegelijkertijd het Koninkrijk van God beërven. Ze sluiten elkaar uit. Herinner je je het sleutelwoord voor 'de oude natuur'? Corrupt, bedorven. Alles wat het vlees voortbrengt, is bedorven. Het kan niets goeds voortbrengen. Maar jij en ik, wij hebben gekozen om het vlees, met zijn hartstochten en begeerten die voortkomen uit onze oude natuur, te kruisigen, en te leven vanuit mijn nieuwe natuur, en in de kracht van Gods Geest.


Heer Jezus, ik wil helemaal bij U horen en ik wil radicaal stoppen met de werken van het vlees. Dank U, dat ik door Uw kracht in staat ben mijn vlees en zijn hartstochten en begeerten te kruisigen, en dat Uw Geest in mij is, waardoor ik mag en kan leven vanuit mijn nieuwe natuur. Amen.