Shop Doneer

Ieder mens onder de wet is verplicht zich aan de hele wet te houden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 93

Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
(Johannes 1:17)

Ieder mens onder de wet is verplicht zich aan de hele wet te houden
Gisteren begonnen we onze studie over wet en genade met het vaststellen van het eerste van drie basisfeiten over de wet. We zagen dat de wet als volledig en compleet systeem door God via Mozes aan Israël werd gegeven. Dit leidt ons tot het volgende belangrijke feit, dat duidelijk moet vaststaan met betrekking tot het houden van de wet: ieder mens die onder de wet komt, is daardoor verplicht zich aan het hele wetssysteem te houden, in zijn geheel en te allen tijde.
Er is geen sprake van dat we bepaalde delen van de wet zouden kunnen onderhouden en andere weglaten. Ook is er geen sprake van dat de wet op bepaalde tijden wordt onderhouden en dat dit op andere tijden wordt nagelaten. Ieder mens die onder de wet komt, is genoodzaakt de hele wet te allen tijde te onderhouden. Deze waarheid wordt heel duidelijk gesteld in Jakobus 2:10-11:
Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden.
Dit is zowel duidelijk als logisch. Iemand kan niet zeggen: ‘Sommige punten van de wet vind ik belangrijk en ik zal die daarom onderhouden; maar andere delen van de wet vind ik onbelangrijk, dus zal ik mij daar niet aan houden.’ Iedereen die probeert zich aan een bepaald punt van de wet te houden, moet ze automatisch allemaal onderhouden. Omgekeerd heeft iemand die slechts een enkel onderdeel van de wet overtreedt, daarmee heel de wet overtreden.
De wet is een enkelvoudig, volledig systeem, dat niet opgedeeld kan worden in een paar onderdelen die men toepast en andere die men niet toepast. Als middel tot gerechtigheid moet de wet als een sluitend systeem, volledig en in zijn geheel, geaccepteerd en toegepast worden, anders heeft het geen enkel nut of waarde.
Dit wordt niet minder duidelijk gesteld door de apostel Paulus, in Galaten 3:10: Want allen die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is eenieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.(NBG)
Let op de woorden: die zich niet houdt aan alles. Dit wijst erop dat iemand die onder de wet is, de gehele wet te allen tijde moet onderhouden. Een persoon die ooit op één punt de wet overtreedt, heeft de hele wet overtreden en is daardoor gekomen onder de goddelijke vloek, die is uitgesproken over alle overtreders van de wet.

Heer, dank U dat ik in Jezus Christus echt helemaal vrij ben van de wet als middel tot rechtvaardigheid. Ik prijs U voor de verlossing door het verzoenende werk van Uw Zoon Jezus, waardoor ik het volle leven mag binnengaan, de rijkdom van een zuiver, goed leven dat Uw naam verheerlijkt! Amen.