Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Iedereen zal geoordeeld worden

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 272


God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Handelingen 17:30-31

Iedereen zal geoordeeld worden

Gisteren bestudeerden we de eerste van twee universele beschikkingen van God voor alle mensen in de eeuwigheid: de opstanding van de doden. Gods tweede grote beschikking is het oordeel. In Handelingen 17:30-31 waarschuwt Paulus de mensen in Athene dat de hele wereld op een dag voor het oordeel van God zal komen te staan:
God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.
Het door God beschikte oordeel geldt voor de wereld als geheel, voor het hele menselijk ras. Dit is de reden dat aan alle mensen de oproep wordt gedaan zich te bekeren, omdat alle mensen op zekere dag geoordeeld zullen worden.
In Romeinen 14:10-12 waarschuwt Paulus christenen dat ook zij bereid moeten zijn om voor Gods oordeel te verschijnen: U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen immers allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven: Zo waar als Ik leef, zegt de Heere: Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Paulus schrijft hier aan christenen. De uitdrukking ‘uw broeder’ duidt een medechristen aan. Op dezelfde manier duidt ‘wij zullen allen’ op alle christenen. Dat er daarop geen uitzonderingen zijn, wordt verder aangeduid door de universele toepassing van de twee uitdrukkingen, elke knie zal buigen... en elke tong zal God belijden.
Later in deze serie overdenkingen zullen we nog verder in detail Gods programma van het oordeel voor alle mensen onderzoeken. We zullen dan zien dat er bij het oordeel verschillende situaties en bestemmingen zijn, overeenkomstig de verschillende categorieën mensen die ge- of beoordeeld moeten worden. Intussen is het grondprincipe vastgesteld, dat allen die sterven zowel opgewekt zullen worden als geoordeeld.
Dit principe wordt samengevat in Hebreeën 9:27: En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt...
De uitdrukking ‘voor de mensen beschikt’ omvat het hele menselijke ras in het algemeen.
Daarom mogen we zeggen dat voor iedere menselijke ziel die door de dood de tijd verlaat en overgaat in de eeuwigheid, er twee universele, onherroepelijke bestemmingen van God overblijven: opstanding en oordeel.
Vader, dank U wel dat ook ik erbij zal zijn bij de opstanding, en dat ik ook niet bang hoef te zijn voor het oordeel, omdat mijn zonden en misstappen vergeven zijn door het bloed van Jezus! Ik loof en prijs U voor die genade! Amen.