Shop Doneer

‘Ik verwacht niet minder van jullie, maar juist méér!’

Leestijd: 2 min.
Thema: De eerste mijl

2 Petrus 1:5-7 noemt zeven fasen in onze geestelijke ontwikkeling die zouden moeten volgen vanaf het moment dat we in Jezus Christus gaan geloven.
En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen.
Volgens deze tekst zouden we aan ons geloof het volgende moeten toevoegen: deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor allen. Dit brengt ons opnieuw bij de gelijkenis van de eerste en tweede mijl. Liefde moet gebaseerd zijn op een fundament van stabiele geestelijke ontwikkeling. Als dat fundament niet is gelegd, kan ware christelijke liefde nooit echt tot bloei komen.
Het eerste wat we aan geloof moeten toevoegen is ´deugd´. Dit woord kan echter ook vertaald worden met ‘uitmuntendheid’ of ‘doelmatigheid’. Maar heel weinig christenen schijnen zich te realiseren dat doelmatigheid een noodzakelijke geestelijke deugd is die hoort bij je leven als christen! Anderzijds heeft de Bijbel geen goed woord over voor luiheid of onbezonnenheid (of dwaasheid). Sterker nog, deze twee eigenschappen worden zeer scherp veroordeeld en hebben zelfs grotere consequenties dan dronkenschap.
Gedurende vijf jaar leidde ik een opleidingsschool voor onderwijzers in Oost Afrika. Veel van onze studenten leerden tijdens hun opleiding Christus kennen en ontvingen ook de doop in de Heilige Geest. Maar op een gegeven moment ontdekte ik dat vanaf het moment dat ze christen werden, ze van mij bepaalde gunsten verwachtten, bijvoorbeeld een mildere beoordeling van hun proefwerken of hun stages. Ik legde hen toen uit dat het eerder andersom was.
,,Nu jullie christen zijn”, zei ik, ,,beschikken jullie over allerlei bovennatuurlijke hulpmiddelen die jullie eerder niet hadden. Jullie hebben Gods vrede en rust nu in je hart, en jullie kunnen een beroep doen op de kracht van gebed en van de Heilige Geest. Als jullie voorheen je proefwerken en lesopdrachten konden volbrengen zonder deze hulpbronnen, dan zouden jullie nu je christen bent twee keer zo succesvol moeten zijn. Ik verwacht nu niet minder van jullie, maar juist méér! En God ook!”

Heer, wat is het bijzonder dat ik als kind van U inderdaad mag beschikken over unieke, bovennatuurlijke hulpbronnen, zoals Uw bovennatuurlijke vrede in mijn hart, de kracht van gebed en de Heilige Geest die me leidt! Dank U Vader, dat ik daardoor ook niet gebukt hoef te gaan onder de hogere verwachting, maar vanuit Uw rust en vrede gewoon alles kan door U die mij kracht geeft (zie Filippenzen 4:13). Amen!