Shop Doneer

In Christus zijn we onder de genade

Leestijd: 3 min.

Nu we in de afgelopen dagen de inhoud van de ark hebben bestudeerd, zullen we kijken naar het verzoendeksel dat de ark bedekte. Zoals ik eerder heb gezegd, is de ark het beeld van Christus. Buiten Christus is er geen verzoening, geen genade, geen aanvaarding, geen leven. Maar als je in de ark (in Christus) bent, dan ben je onder de genade (het boek Romeinen gebruikt in de Griekse grondtekst voor het verzoendeksel het woord ‘mercy seat’, oftewel: ‘troon van genade’). In onze vertaling staat echter:

…en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening (Grieks: troon van genade), door het geloof in zijn bloed. (Romeinen 3:24-25a)

Christus’ verzoenende offer is de genadetroon. Het is een plaat die de gebroken wet bedekt, de stenen tafels die wij allemaal niet konden naleven. Nu wordt het verzoendeksel een troon:

Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16)

We kunnen vrijmoedig naderen tot de troon van genade, omdat God op die troon zit, op het verzoenende werk van Christus dat de gebroken wet bedekt.

Op de ark stonden twee cherubs, twee hemelse wezens, in geslagen goud, knielend aan de beide uiteinden van de ark. Hun gezichten stonden naar elkaar toe en hun vleugels waren uitgestrekt, zodat ze elkaar raakten precies boven het midden van het verzoendeksel. Opnieuw zien we hier dezelfde drie activiteiten: aanbidding, gemeenschap en openbaring. De neergebogen vleugels van de cherubs betekenen aanbidding. Hun gezichten die naar elkaar gericht zijn, staan voor gemeenschap. En God beloofde dat als de vleugels en de gezichten elkaar raken, Hij Zichzelf zou openbaren.

De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel (of: troon van genade) bedekken en hun gezichten naar elkaar gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten op het verzoendeksel gericht zijn. U moet dan het verzoendeksel boven op de ark leggen, en de getuigenis, die Ik u geven zal, in de ark leggen. Dan zal Ik daar bij u komen en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs op de ark van de getuigenis, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten bevelen zal. (Exodus 25:20-22)

Christus zit dus als Koning en Priester op Zijn troon. Het leven binnenin de ark moet voorafgaan aan het leven op de troon. Het is het verborgen leven in de ark, dat ons de toegang verschaft tot de troon. Er moet een innerlijk leven van aanbidding zijn, van neerbuigen voor God en Zijn eeuwige wet. Als je je niet aan God onderwerpt en neerbuigt voor Zijn wet, dan heb je geen toegang. Je moet leren gevoed te worden met het verborgen manna – de verborgen gemeenschap met Christus, die in ons woont als de vervulling van Gods eeuwige wet.

Gebed van de dag

Dank U wel Heer Jezus, dat U heeft plaatsgenomen op de troon van genade, om mij te verzoenen met de Vader, en om vandaaruit te regeren in mijn innerlijk, met Gods eeuwige wet in mijn binnenste en Zijn voortdurende heiliging in mijn leven. Dank U Vader, voor het volle leven in Jezus. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NIEUW ZEELAND

  • Een grote kerk heeft 60 titels van Derek Prince besteld voor hun bibliotheek. Bid dat veel mensen deze boeken zullen lezen, de waarheden die erin staan zullen toepassen, en veranderd worden.
  • Een stad in Nieuw Zeeland zet verscheidene boeken van Derek in hun vier grootste openbare bibliotheken. Bid dat veel mensen het materiaal gaan lezen en geholpen worden door zijn bijbelonderwijs.