Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

In Johannes’ doop stond nog niet de dood en opstanding van Jezus centraal

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 116

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
(Mattheüs 28:19)

In Johannes’ doop stond nog niet de dood en opstanding van Jezus centraal
Drie soorten doop zullen we de komende tijd gaan behandelen in de volgorde waarin ze in het Nieuwe Testament worden vermeld: de doop van Johannes de Doper, de christelijke doop in water en vervolgens de doop in de Heilige Geest.
Er zijn waarschijnlijk veel christenen die niet duidelijk weten wat het verschil is tussen de doop van Johannes de Doper en de christelijke doop. Laten we daarom onze studie van deze twee vormen van doop beginnen met Handelingen 19:1-5, waar het belangrijke verschil tussen beide duidelijk naar voren wordt gebracht:
En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.
Blijkbaar heeft Paulus hier in Efeze een groep mensen aangetroffen die zich aan hem bekend maakten als ‘discipelen’. Eerst nam Paulus aan dat ze discipelen van Christus waren - christenen dus - maar bij nader onderzoek ontdekte hij dat ze alleen discipelen van Johannes de Doper waren.
Ze hadden Johannes’ boodschap van bekering gehoord en aangenomen, en de doop die daarmee gepaard ging, maar ze hadden tot dusver nog niets gehoord over de Evangelieboodschap waarin het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus centraal stond. Ook hadden ze niet gehoord van de christelijke vorm van doop die rechtstreeks verbonden is met het aannemen van de Evangelieboodschap.
Nadat Paulus hen de boodschap van het Evangelie had uitgelegd, namen deze mensen dit aan en werden zij nogmaals gedoopt - deze keer, zoals de Bijbel vermeldt, in de Naam van de Heere Jezus.
Dit voorval toont duidelijk aan dat de doop van Johannes en de christelijke doop volstrekt verschillend zijn wat betreft hun aard en hun betekenis; en dat, nadat de bediening van Johannes beëindigd was en het tijdperk van het Evangelie was aangebroken, de doop van Johannes niet langer geaccepteerd werd als gelijkwaardig aan de christelijke doop, of als vervanging daarvan. Integendeel, van degenen die alleen de doop van Johannes hadden ontvangen, werd verlangd dat ze zich opnieuw lieten dopen met de volle christelijke doop.
Heer Jezus, dank U wel dat ‘gedoopt zijn in Uw naam’ ook betekent dat U mij Uw eigen goddelijke kracht geeft voor een leven dat in alle opzichten Uw naam verheerlijkt en U eer brengt! Amen.