Shop Doneer

In Zijn striemen

Leestijd: 2 min.
Jezus' volbrachte werk aan het kruis is 'perfect in elk opzicht, volmaakt in elk aspect'. Het maakt niet uit vanuit welk gezichtspunt je het kruis bekijkt. Het is volmaakt. Niets is buiten beschouwing gelaten. Hij gaf ons alles, wat tot leven en godsvrucht strekt (2 Petr. 1:3) - en dat beslaat zo ongeveer alles! Er is in alles voorzien door Jezus' offerdood aan het kruis - alles wat je ooit nodig zult hebben, in tijd en eeuwigheid, of het nu geestelijk is of lichamelijk, financieel of materieel, emotioneel of relationeel. Er is voorzien door dat ene offer. Hij heeft voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden (Hebr. 10:14). Zie je opnieuw het woord 'volmaakt', deze keer als een werkwoord in de voltooide tijd?
Ik ben me erop gaan richten te begrijpen wat God voor mij heeft gedaan door Jezus' offer aan het kruis. Ik begon in te zien dat Jezus aan het kruis niet alleen mijn zonden had gedragen, maar ook mijn ziekten en mijn pijn, zodat ik door zijn wonden genezing kon ontvangen. De boodschap van Jesaja 53:4-5 was niet mis te verstaan en overduidelijk:

Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Mijn verstand, getraind en opgeleid om te analyseren, kon niet om deze conclusie heen: Jezus droeg onze ziekten, onze smarten en zwakheden aan het kruis, en door Zijn wonden werden wij genezen. Door mijn filosofische inslag probeerde ik op alle mogelijke manieren de conclusies van Jesaja 53:4,5 weg te redeneren. Ik overdacht elke mogelijkheid om deze tekst uit te leggen zonder lichamelijke genezing. In de weken die volgden, bracht de duivel me elk denkbaar bezwaar te binnen dat ooit is ingebracht tegen goddelijke genezing. Volgens mij sloeg hij er niet één over! Maar iedere keer dat ik terugkeerde naar het Woord van God, las ik steeds weer hetzelfde. Ik herinnerde me mijn blauwe Bijbel (zie overdenking zat.6 juni). Van het begin tot het eind, beginnend in Genesis en eindigend in Openbaring, zag ik de belofte van genezing, gezondheid, lichamelijke kracht en een lang leven, helder zwart op wit voor me. Om de een of andere reden had ik voor mezelf de conclusie getrokken dat als je christen wordt, je voorbereid moet zijn op een armzalig en ellendig leven vol rampspoed. Iedere keer dat ik de beloften en uitspraken over genezing las in de Bijbel, was ik geneigd te denken: Dat is te mooi om waar te zijn. Dat kan het niet écht betekenen. Zou God echt willen dat ik gezond, lang en voorspoedig leef? Dit kan niet waar zijn - dat is niet mijn beeld van godsdienst. Toch is dat wel de realiteit die de Bijbel schetst over onze Heer Jezus: door Zijn striemen is ons genezing geworden! Laten we als kinderen van God daar steeds diep van doordrongen zijn: genezing, gezondheid, lichamelijke kracht en een lang leven zijn IN de Heer Jezus Christus ons deel!

Heer Jezus, dank U wel voor de immense prijs die U betaalde, in de eerste plaats als verzoeningsoffer voor mijn zonden, maar ook dat in Uw striemen mij genezing is geworden Heer. Dank U, dank U, dank U! Amen!