Shop Doneer

Investeer slim!

Leestijd: 3 min.

We zagen dat vanuit geloof gevend leven een goede basishouding is, en feitelijk een soort sociale verzekering die de Heer ons biedt. Ik wil een nogal ongebruikelijke gelijkenis van Jezus lezen over een rentmeester die zijn meester bedroog om zijn eigen toekomst veilig te stellen. Het staat in Lukas 16:1-8:

En Hij zei ook tegen Zijn discipelen: Er was een zeker rijk mens, die een rentmeester had, en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwistte. En hij riep hem en zei tegen hem: Wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf: Wat moet ik doen, omdat mijn ​heer​ dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, opdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun ​huizen​ ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn ​heer​ één voor één bij zich en zei tegen de eerste: Hoeveel bent u mijn ​heer​ schuldig? En hij zei: Honderd ​vaten​ olie. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel vijftig. Daarna zei hij tegen een ander: En u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei: Honderd zakken tarwe. En hij zei tegen hem: Neem uw schuldbekentenis en schrijf tachtig. En de ​heer​ prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de ​kinderen​ van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de ​kinderen​ van het licht.

Wat een wonderlijk verhaal! Deze manager gaf geld weg dat niet van hem was, om de gunst te winnen van mensen, zodat die hem welkom zouden heten als hij zelf werkloos zou worden. Jezus veroordeelde deze manager niet voor zijn oneerlijkheid, maar complimenteerde hem zelfs voor zijn sluwheid en zei dat we een les moeten leren van deze slimme man. Welke les zat er in dit verhaal? Dat we leren geld weg te geven, om vrienden te maken voor het moment dat we niet langer in staat zijn om voor onszelf te zorgen. De vrienden die we gemaakt hebben met ons geld (dat feitelijk van onze Heer is) zullen ons verwelkomen in hun huis. Zie je de les? Als je haar begrijpt, dan is het geweldig. Jouw geld is eigenlijk niet echt van jou als je een kind van God bent. Je bent maar een rentmeester, een bewindvoerder over Gods geld. En Jezus zegt dat het oké is in Gods Koninkrijk, als je dat geld weggeeft aan anderen die het investeren in het Koninkrijk van God. En als jij aan het eind van je leven bent gekomen, zullen de mensen waarin jij hebt geïnvesteerd, de zendelingen die jij hebt ondersteund, de zielen die gered zijn door jouw giften, daar in de eeuwigheid jou opwachten en zeggen: ,,Dank je voor die honderd euro die je gestuurd hebt naar die zendeling, want daardoor ben ik gered. Ik heb een eeuwig huis hier in de hemel en ik nodig je nu uit in mijn huis.''

Deze vreemde gelijkenis heeft dus een prachtige, diepe betekenis. Ik denk met grote dankbaarheid terug aan het geld dat ik door Gods genade in de loop der jaren heb kunnen investeren in vele verschillende bedieningen die zielen hebben binnengebracht in het koninkrijk van de hemel. Want ik weet dat als ik trouw blijf en zelf aan het einde van mijn leven gekomen ben, de mensen aan wie ik heb gegeven me welkom zullen heten in hun eeuwige huis.

Gebed van de dag

Hemelse Vader, leer mij om wijs en onbevangen te investeren in Uw zaak! Uw Koninkrijk wil ik helpen opbouwen en mijn geld - dat immers feitelijk van U is - beschikbaar maken voor Uw Koninkrijk. Leid mij hierin door Uw Geest! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

NEDERLAND

Vorig jaar zijn 30 videoboodschappen van Derek opnieuw bewerkt, en ondertiteld in het Engels, en nog eens 15 boodschappen worden nu geredigeerd. De ondertiteling van deze boodschappen wordt ook vertaald in het Nederlands. Bid dat al het werk tegen de zomer klaar zal zijn.