sluit
Shop Doneer

Investeren in levens van anderen

Leestijd: 3 min.

Veel mensen willen graag onmisbaar zijn. In feite is het verheerlijking van mijn ego, als ik mezelf onmisbaar maak. Toch geloof ik dat ik de grootste overwinning behaal, als ze het zonder mij kunnen stellen. Pas dan ben ik echt geslaagd! Vandaag kijken we naar het leven van Elia. Het echte hoogtepunt van Elia's openbare bediening vond plaats op de berg Carmel. Daar had hij het hele volk Israël bij elkaar geroepen; daar had hij de 850 valse profeten uitgedaagd; daar had hij vuur uit de hemel gebeden en daar zag hij heel Israël op de grond vallen en uitroepen: ,,De Here, Hij is God." Als iemand ooit een persoonlijke, individuele overwinning meemaakte, dan was het wel Elia op de berg Carmel. Diezelfde Elia was een paar dagen later op de vlucht voor Izebel, een heks, en hij vroeg God om te mogen sterven. Zo kort en tijdelijk was de overwinning die Elia op Carmel behaald had voor hem persoonlijk! Als God voldaan had aan Elia's verzoek en hem toen had laten sterven, dan zou Elia gestorven zijn zonder zijn taak te hebben afgemaakt. Er zou niemand zijn geweest die zijn werk had voortgezet. Toen hij uiteindelijk de berg Horeb bereikte en God van aangezicht tot aangezicht ontmoette, zei God: ,,Elia, wat doe je hier?" Hij zei: ,,Ik heb hard gewerkt voor de Heer..." Toen Elia klaar was met de Heer te vertellen wat hij allemaal gedaan had, vertelde de Heer Elia wat hij daarna moest doen: ,,Ik wil dat je drie mannen zalft met olie: Je zult Elisa zalven tot profeet in jouw plaats, Hazaël tot koning over Aram en Jehu tot koning over Israël." Als je de daarop volgende hoofdstukken van het boek Koningen leest, zie je dat deze drie mannen, als gevolg van het gesprek tussen God en Elia op de berg Horeb, elke taak hebben afgemaakt die God aan Elia had opgedragen. Uiteindelijk werden alle taken volbracht. Elia kon het werk niet zelf afmaken, maar hij kon wel opvolgers vinden en het aan hen overdragen. Toen ik me dit voor het eerst realiseerde, liet God me zien dat ik twee keuzes had: Aan de ene kant kon ik doorgaan met mijn eigen bezigheden, mijn eigen bediening, en gebruik maken van het geloof en de kracht die God mij gegeven had. Ik zou dan een bepaalde mate van persoonlijke triomf behalen. Maar ik zou eindigen zonder opvolgers, en er zou geen voortgaande vrucht van mijn bediening zijn. Aan de andere kant toonde God me het alternatief: Wees niet eerzuchtig, bevorder niet je eigen bediening, wees niet bezig met je eigen dingen - maar investeer in de levens van anderen. Laat hen de eer ontvangen, laat hen het overnemen waar jij moet afhaken. Laat hen meer succes hebben dan jij. Omdat ik gekozen heb om mijn bediening los te laten en aan God over te geven, kon ik uiteindelijk zeggen dat ik vrij ben. Onze enige verantwoordelijkheid is om datgene wat we ontvangen hebben, te investeren op die plaatsen waar het zegen zal uitwerken. Ik ben bereid om datgene wat ik te geven heb, op de grond te laten vallen. Als gevolg hiervan ben ik een zeer gelukkig mens geworden - vrij! Ik weet wat het is om in vrijheid te handelen, in vrijheid te prediken, maar het allerbeste is vrij te zijn!

Vader, ik wil niet eerzuchtig zijn, en ik wil niet bezig zijn met mijn eigen leven of mijn eigen bediening. Ik wil investeren in de levens van anderen. Dank U wel, dat ik, als ik dit leer, een vrijheid mag ontvangen die verder gaat dan alles wat ik tot nu toe ervaren heb.