Shop Doneer

Je lichaam in Zijn dienst

Leestijd: 3 min.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. (Mattheüs 28:19a)

Nadat je je leven aan Christus hebt toegewijd, word je gedoopt – ondergedompeld in een reinigende en heiligende toepassing van het zuiverende water. Alles wat aan God op het altaar van bloed (op basis van Jezus’ offer dus) is overgegeven, moet in water gewassen worden. De doop is er niet om je lichamelijk te reinigen, maar om je in de ware zin heilig te maken: apart gezet voor God. Petrus zei: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden (Handelingen 2:38). Om hoeveel mensen gaat het hier? Om iedereen! Op het moment dat je dit gedaan hebt (je bekeerd hebt en je hebt laten dopen) moet je je lichaam aanbieden als een heilig offer.

Ik roep u er dan toe op broeders, op grond van de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend slachtoffer. (Romeinen 12:1a)

Je lichaam is geheiligd als het op Gods altaar wordt gelegd. Dat is hoe je je lichaam in heiliging en eerbaarheid moet ‘bezitten’, zoals we eerder lazen in 1 Thessalonicenzen 4:3-4. Maar daarna… houd je lichaam ook op het altaar! Jezus zei tegen de Farizeeën: Jullie dwazen! Het is niet de gave die het altaar heiligt; het is het altaar dat de gave heiligt (Mattheüs 23:18-19). Als je je lichaam op Gods altaar legt, dan zal het geheiligd zijn net zolang als het daarop blijft liggen. Maar als je het contact met het altaar (het verzoendeksel – de troon van genade – op basis van Jezus’ offer aan het kruis) verliest, verlies je je heiliging. Je lichaam is niet jouw eigendom. Het is van God.

Laat dan de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking voor de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God. (Romeinen 6:12-13)

Samenvattend, je hart is gereinigd van een slecht geweten, je weet dat je zonden zijn vergeven, je weet dat je hart is gereinigd en je hebt je lichaam gewassen met rein water - het zuivere water van Gods Woord. Je reinigt jezelf door te gehoorzamen aan de waarheid die de Heilige Geest je duidelijk maakt. De eerste reinigende daad als je tot geloof gekomen bent is de doop, de doorgang door het water, het geheiligd worden voor God. Daarna leg je je lichaam, dat is geheiligd door bloed en water, op het altaar van jouw dienst aan God, in navolging van en in de kracht van Jezus’ offer. Je biedt elk lichaamsdeel aan God aan als instrument van Hem. Daarna is je lichaam een vat voor Hem. Ons lichaam is het enige instrument dat Jezus hier op aarde heeft, waardoor Hij zijn wil kan uitwerken in deze tijd. Onze leden zijn leden van Christus.

Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor de kracht van uw bloed in mijn leven, die mij voortdurend reinigt en mij uitzendt om uw handen en voeten te zijn in deze wereld. Ik geef mijn lichaam over als een instrument in Uw dienst, om Uw wil uit te werken in deze tijd. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

VERENIGD KONINKRIJK

Onze online cursus Beloofd land is op 21 september gelanceerd. Hij is gebaseerd op een boek van Derek dat oorspronkelijk De sleutel tot het Midden Oosten heette, en bevat korte video’s en proclamaties over Israël. Bid dat de studenten een bijbels perspectief krijgen op Israël en ze vlot hun weg vinden binnen deze digitale studie.