Shop Doneer

Jesaja: De aarde zal de gestorvenen baren

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 290
Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen wij voor Zijn aangezicht leven.
Hosea 6:2

Jesaja: De aarde zal de gestorvenen baren

Ook Jesaja getuigt van geloof in de opstanding: Uw doden zullen leven – ook mijn dood lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. (Jesaja 26:19)
Jesaja spreekt hier over zijn eigen dode lichaam, dat vanuit het stof opstaat. En hij associeert zich hiermee met een groep die hij aan het begin van het vers noemt: ‘uw doden’ en aan het einde van het vers, meer in het algemeen: ‘de gestorvenen’.
Dit vooruitzicht brengt vreugde voor degenen op wie het betrekking heeft, want Jesaja zegt: ‘Ontwaak en juich, u die woont in het stof.’ Blijkbaar is Jesaja’s boodschap daarom allereerst gericht tot de rechtvaardige doden, die, door de opstanding, naar hun laatste en eeuwige plaats van beloning zullen worden gebracht.
In overeenstemming met conclusies waartoe we in eerdere overdenkingen zijn gekomen, zien we dat Jesaja de opstanding hoofdzakelijk in verband brengt met het stoffelijke deel van de mens - zijn lichaam. Hij spreekt over degenen ‘die in het stof wonen’. Het beeld dat hij voorhoudt is dat van dode menselijke lichamen, die uit hun slaap in het stof opstaan, of ontwaken.
De bovennatuurlijke kracht die de opstanding zal bewerken, wordt door Jesaja ook uitgebeeld als ‘dauw’: want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren (of: de aarde zal de doden uitwerpen). Dit is een beeld van droog zaad, dat in het stof begraven ligt en waarvoor vocht nodig is om het te doen uitlopen en verrijzen.
Dit vocht wordt verschaft door de dauw, die erop neerdaalt. In vele passages van de Bijbel is ‘dauw’ - evenals regen - een beeld van de werking van de Heilige Geest. Jesaja voorzegt dat de opstanding van de dode lichamen van gelovigen bewerkt zal worden door de kracht van de Heilige Geest.
Dit bevestigt Paulus in Romeinen 8:11: En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.
Paulus verklaart hier dat dezelfde kracht van de Heilige Geest, die het dode lichaam van Jezus uit het graf deed opstaan, ook de dode lichamen zal opwekken van degenen die in Jezus geloven en in wie de Heilige Geest woont.
Heer Jezus, wat een heerlijke waarheid is het toch, dat U Uw Geest van leven in ons heeft doen wonen en dat deze zelfde Geest die Jezus opwekte uit de dood ook mij op een dag (weer) tot leven zal wekken als ik op enig moment ben heengegaan. Dank U wel Vader, dat U altijd blijft en dat ook ik daarom altijd zal blijven met U. Amen.