sluit
Shop Doneer

Jezus’ doop is een voorbeeld om na te volgen

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 118

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
(Mattheüs 28:19)

Jezus’ doop is een voorbeeld om na te volgen
Het Schriftgedeelte waarmee we de christelijke doop het best kunnen introduceren, beschrijft de doop van Jezus Christus zelf.
Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Mattheüs 3:13-17)
Jezus onderging niet dezelfde soort doop als alle andere mensen die door Johannes gedoopt werden. Johannes stelde twee belangrijke eisen: bekering en het belijden van zonden. Jezus Christus had echter nooit enige zonde begaan die Hij moest belijden, of waarvan Hij zich moest bekeren.
Dit is in overeenstemming met de woorden van 1 Petrus 2:21-22: Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; Hij Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is...
Johannes zelf erkende dit duidelijk, want in de passage die we zojuist gelezen hebben zegt hij: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? (Mattheüs 3:14). Jezus antwoordt echter: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. In dit antwoord van Jezus vinden we de reden waarom Jezus gedoopt werd, en de eigenlijke betekenis van de christelijke doop, in tegenstelling tot het tijdelijke karakter van de doop van Johannes. Jezus werd niet door Johannes gedoopt als een uiterlijk getuigenis dat Hij zich bekeerd had van Zijn zonden - want er waren geen zonden waarvan Hij zich moest bekeren. Volgens Jezus’ eigen uitleg werd Hij gedoopt opdat Hij alle gerechtigheid zou vervullen (of ‘voltooien’!).
Hiermee - evenals in veel andere facetten van Zijn leven en bediening - gaf Jezus bewust een voorbeeld om na te volgen. Door zich door Johannes te laten dopen, gaf Hij heel bewust een voorbeeld en een model van de doop waarin Hij wilde dat christenen Hem zouden volgen. Jezus werd niet door Johannes gedoopt omdat Hij zich van Zijn zonden had bekeerd. Petrus verklaart dat Jezus geen zonde gedaan heeft en dat er in Zijn mond geen bedrog is gevonden. Maar door zich zo te laten dopen, liet Hij een voorbeeld na voor alle christenen, opdat zij in Zijn voetstappen zouden treden.
Heer Jezus, ik wil vandaag opnieuw uitspreken dat U mijn grote voorbeeld bent en dat ik voortdurend, altijd en overal, in alle omstandigheden Uw voorbeeld wil volgen. Spreek tot mij door Uw Geest, zodat ik volg in de paden die U mij wijst. Amen.