Shop Doneer

Jezus 'Redding van de Heer'

Leestijd: 1 min.
De volgende titel van Jezus die we bespreken is waarschijnlijk de eenvoudigste, maar tegelijk de meest geweldige van al Jezus' titels: Redder.
De openbaring die de engel kwam brengen
Een engel openbaarde de titel 'Redder' aan Jozef, toen hij met Maria verloofd was, maar nog niet getrouwd. De engel zei:
Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest.Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. (Matteüs 1:20-21, NBG)
Het feit dat de engel zegt: gij zult Hem de naam Jezus geven, want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden, geeft aan dat de naam Jezus 'Redder' betekent. Dit komt ook naar voren uit de grondtekst van het woord. In het Hebreeuws is de naam Jezus 'Yeshua', wat een vervoeging is van een bekende Oudtestamentische naam Yehoshua, of ook wel Jozua. De naam Yeshua, of Yehoshua, betekent 'redding van de Heer'.
Het is belangrijk te beseffen dat deze naam, via de engel, door God zelf werd gegeven - en al vóór de geboorte van Jezus. Dit openbaarde namelijk de reden dat God Jezus zond. Hij zond Hem om zijn volk te redden van hun zonden.
We moeten goed begrijpen waarom God juist deze naam, met deze betekenis, aan zijn Zoon gaf: Jezus, Redder. Redding ligt in een persoon, niet in religie, geboden of gebruiken. Hoe goed en nuttig deze op zichzelf ook zijn, ze zijn onvoldoende om ons redding te brengen. Voor redding hebben we een persoon nodig, Jezus de Redder.

Yeshua ha Mashiach - Redder en Gezalfde, dank U dat U in mijn leven bent gekomen, mij uit de duisternis heeft gehaald en het licht van God heeft aangestoken. U heeft mij gered van mijn zonden en mijn duisternis. Voor eeuwig ben ik U dankbaar!