Shop Doneer

Jezus vervulde alle gerechtigheid

Leestijd: 3 min.
De Pijlers - dag 119

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.
(Mattheüs 28:19)
Jezus vervulde alle gerechtigheid
Laten we vandaag nog wat uitgebreider kijken naar de reden die Jezus zelf gaf voor Zijn doop: ...op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen.
Ten eerste, de woorden op deze wijze.... Door Zijn voorbeeld stelde Jezus het model vast voor de manier van dopen. Jezus werd niet als kind gedoopt. Ook lezen we in Mattheüs 3:16: En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water. Om gedoopt te worden, ging Jezus eerst onder water en kwam toen uit het water weer omhoog. Johannes dompelde Jezus helemaal onder in het water van de Jordaan.
Ten tweede: ...past het ons. Deze woorden duiden aan dat het passend is om gedoopt te worden voor hen die Christus willen volgen, en dat het iets is wat door God is ingesteld. Het is niet zozeer een wettelijke bepaling zoals de wet die aan Israël was opgelegd via Mozes, maar voor christenen is de doop een heel natuurlijke en passende uitdrukking van serieus, oprecht discipelschap. Door de meervoudsvorm ‘ons’ te gebruiken - het past ons - krijgen we de indruk dat Jezus zich bij voorbaat vereenzelvigt met iedereen van Zijn gelovige volk, die Hem nadien zouden volgen in deze daad van geloof en gehoorzaamheid.
Tenslotte: …alle gerechtigheid te vervullen. Zoals we al hebben gezien, onderging Jezus de doop niet als een teken dat Hij Zijn zonden had beleden en zich daarvan had bekeerd. Hij is namelijk altijd volkomen rechtvaardig geweest en had dus geen zonden gedaan. Deze rechtvaardigheid was in de eerste plaats een innerlijke gesteldheid van het hart, die Jezus altijd heeft gehad. Toen Hij zich echter liet dopen, vervulde Jezus - of ‘voltooide’ - Hij deze innerlijke rechtvaardigheid door een uiterlijke daad van gehoorzaamheid aan de wil van Zijn hemelse Vader. En het was door deze uiterlijke daad van gehoorzaamheid en toewijding, dat Hij de bediening aanving waarmee Hij het plan van God de Vader vervulde.
In Romeinen 5:1 lezen we: Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. Ware christenen hebben niet alleen hun zonden beleden en zich daarvan bekeerd. Dat hebben ze gedaan, maar nog meer! Door geloof in de verzoenende dood en opstanding van Jezus Christus zijn zij rechtvaardig gemaakt. De rechtvaardigheid van Christus is hen door God toegerekend op grond van hun geloof (2 Korinthiërs 5:21). Dat is de reden waarom ze gedoopt worden. Niet alleen als een teken dat ze hun zonden beleden en zich daarvan bekeerd hebben, maar om alle gerechtigheid te vervullen - of te voltooien. De innerlijke rechtvaardigheid tegenover God die ze reeds in hun hart hebben ontvangen door geloof, maken zij volledig door een uiterlijke daad van gehoorzaamheid.
Nu kunnen we begrijpen waarom Paulus de doop van Johannes niet wilde accepteren voor diegenen die echte christenen wilden zijn. Het verklaart waarom hij hun eerst onderricht gaf over de volledige waarheid van het Evangelie, met als middelpunt Christus’ dood en opstanding, en hoe hij er toen op aandrong dat ze opnieuw gedoopt zouden worden door de volle, christelijke doop.
We kunnen het karakter van de christelijke doop dus als volgt omschrijven: het is een uiterlijke daad van gehoorzaamheid, waardoor de gelovige de innerlijke rechtvaardigheid voltooit, die hij reeds in zijn hart geniet door geloof in Christus’ verzoenende dood en opstanding.
Heer Jezus, dank U wel voor het onbeschrijfelijke voorrecht dat ik door Uw dood aan het kruis en Uw opstanding, in Uw kracht niet alleen ook ben opgestaan in een nieuw leven, maar dat ik in Uw kracht ook nog de rechtvaardigheid mag vervullen (oftewel ‘voltooien’)! Dank U voor die genade! Amen.