Shop Doneer

Jezus' zeven stappen omlaag

Leestijd: 2 min.
Paulus schreef zijn brief aan de Filippenzen, waaruit we gisteren lazen, terwijl hij in de gevangenis zat. Ik veronderstel dat hij geen enkele speciale vorm van comfort of gerieflijkheid bezat, en één van de dingen waardoor ik me verwonder over de inspiratie van de Bijbel, is de perfecte balans in deze passage - een balans die Paulus waarschijnlijk niet van te voren had overdacht. Hij was zich misschien zelfs niet bewust van wat hij schreef. In deze passage kunnen we zeven stappen naar beneden en zeven stappen omhoog identificeren. In de Bijbel is zeven vaak het getal dat volheid betekent, of volmaaktheid. Het wordt ook geassocieerd met de Heilige Geest.
  1. Hij ontledigde Zichzelf, en legde alle kenmerken van Goddelijkheid ter zijde.
  2. Hij nam de gestalte van een slaaf aan. Hij, die de Heer was, werd de slaaf.
  3. Hij is aan de mensen gelijk geworden; Hij werd een mens, niet een engel.
  4. Hij werd in Zijn gedaante als een mens bevonden. Toen Jezus door de straten van Zijn woonplaats Nazareth liep, was er niets bijzonders aan Hem dat Hem onderscheidde van alle andere mensen in de stad. Toen Petrus Hem tenslotte identificeerde als de Christus en de Zoon van God, zei Jezus: vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard (Mattheüs 16:17). Er was niets in Zijn uiterlijke verschijning dat Hem anders maakte dan de andere mannen van Zijn tijd.
  5. Hij heeft Zichzelf vernederd. Hij was niet alleen een man van Zijn tijd, maar ook een nederige man van Zijn tijd. Hij was geen prins, rijk man, politiek leider, of militair bevelhebber. Hij bezat geen enkele van die aspecten of functies die er in het natuurlijke toe bijdragen indruk te maken op mensen.
  6. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij leefde niet alleen als een mens, Hij stierf ook als een mens.
  7. Hij stierf aan een kruis - het ultieme werktuig voor vernedering, schaamte, verwerping en foltering.
Jezus ging zeven stappen naar beneden, naar de allerlaagste plaats - de plaats van de misdadiger... Hij werd verworpen door de mensen, en zelfs door God de Vader, vanwege ons. Filippenzen 2:9 begint met het woord Daarom... Dat is omdat het de uitwerking is van een Goddelijke wet, en niet toevallig.
Jezus werd niet verhoogd omdat Hij Gods Zoon was; Hij werd verhoogd omdat Hij het verdiende verhoogd te worden. Zelfs Jezus was onderworpen aan deze wet. Er is niemand in het universum die niet onderworpen is aan deze wet. Wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

Hemelse Vader, dank U wel voor het geweldige, ultieme voorbeeld dat Uw Zoon Jezus ons gaf... Dank U dat Hij Zich er niet op voorstond dat Hij God was, maar in plaats daarvan Zichzelf overgaf aan Uw wil en Zijn leven neerlegde om ons het volle leven te geven!