Shop Doneer

Kijk naar Jezus; Hij is het antwoord!

Leestijd: 3 min.

De afgelopen dagen zagen we vanuit Jesaja 53 de belofte dat 'er door Zijn striemen genezing is gekomen voor ons'. Maar misschien denk je: ik weet niet zeker of ik het wel eens ben met Derek Prince' uitleg van Jesaja 53... Dat mag natuurlijk, maar je zult vast niet in discussie willen met de (Nieuwtestamentische) Mattheüs en Petrus (en de Heilige Geest). Deze beide Nieuwtestamentische Joden citeren, geïnspireerd door de Heilige Geest, Jesaja 53:4-5 en brengen het in verband met lichamelijke genezing. Kijk eerst naar Mattheüs 8:16, en het begin van Jezus' openbare genezingsbediening:

Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren...

Zie je dat er in de genezingsbediening van Jezus geen hard, duidelijk onderscheid is tussen het genezen van zieken en het uitdrijven van boze geesten? Door zijn hele bediening heen gaan deze twee praktijken hand in hand. Waarom werkte Jezus op deze manier? Dat kunnen we lezen in vers 17:

... opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.

Ziet u dat de betekenis van Jesaja 53:4-5 die Mattheüs hier citeert, helemaal lichamelijk is bedoeld? Hij verwijst immers naar zwakheden en ziekten? Sterker nog ook de uitwerking ervan is compleet; Mattheüs zegt immers dat Jezus allen genas die bij Hem kwamen. Niet sommigen, ook niet een enkeling, maar allen. Iedereen! Het lijdt dan ook geen twijfel dat de discipel Mattheüs Jesaja 53:4-5 helemaal lichamelijk interpreteert en toepast. Vanuit dit gedeelte wil ik je nog op iets anders wijzen. De nadruk in de zin 'Hij heeft ...gedragen' ligt op Jezus, niet op ons. Als jij worstelt met zonde of ziekte, depressiviteit, afwijzing, of angst, dan zegt de Bijbel dat we van onszelf af moeten kijken en zien op Hem. Het antwoord ligt niet in jezelf. Kijk naar Jezus. Hij is het antwoord.

Een tweede gedeelte uit het Nieuwe Testament dat Jesaja 53:4-5 citeert, spreekt over Jezus Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen [wonden] bent u genezen. (1 Petrus 2:24)

Ook de apostel Petrus legt de nadruk op Jezus zelf. In deze passages is zonde het centrale thema en als daarmee is afgerekend, kan ook voor al het andere worden gezorgd. Let ook weer op de tijd waarin de werkwoorden staan. Niet 'zullen genezen worden' maar bent genezen. Wat God betreft is alles al gedaan. Toen Jezus zei: Het is volbracht! (Johannes 19:30), was het ook echt volbracht. Van Gods kant zal er nooit iets aan veranderen, er hoeft niets aan te worden toegevoegd en er kan niets van worden afgedaan. Herinner je je het profetische woord dat ik ontving van de vrouw uit Oklahoma, voordat God mij genas? ,,Overdenk het werk van Golgotha: een volmaakt werk, perfect in elk opzicht, volmaakt in elk aspect.'' Het lichamelijke aspect van Jezus' volbrachte offer is net zo volmaakt als ieder ander onderdeel.

Gebed van de dag

Heer Jezus, vestig diep in mij een onvoorwaardelijk vertrouwen op Uw voorziening van genezing, in ieder aspect van mijn bestaan; gezondheid en leven voor mijn geest, genezing voor mijn ziel, en genezing voor mijn hele lichaam, omdat U ervoor heeft betaald met Uw bloed! Amen.

Derek Prince op YouTube

In de jaren van zijn leven, zijn er honderden video's van de preken van Derek Prince gemaakt, onder andere over de essentie van zonde. Op het YouTubekanaal van DPM Nederland vind je deze videopreken van Derek Prince met ondertiteling. Als DPM Nederland werken we iedere dag aan het vertalen en publiceren van video's van Derek Prince. Abonneer je gratis op ons YouTubekanaal en blijf op de hoogte!

Onderwijsbrieven Derek Prince

Vijf keer per jaar versturen wij gratis onderwijsbrieven uit het onderwijs van Derek Prince. In het menu vind je bij Onderwijs > Studies de digitale versie van vele van deze brieven en artikelen. Mocht je de onderwijsbrieven willen ontvangen, schrijf je dan in per post of per e-mail.