Shop Doneer

Kom in de stilte van aanbidding

Leestijd: 2 min.
Een basishouding van aandacht, eerbied en ontspanning is dus nodig om Gods stem te horen. Daarbij wil ik opmerken dat er geen betere weg is om deze houding te vinden, dan aanbidding. Deze weg wordt prachtig verwoord in Psalm 95: 6-8:
Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding (opnieuw zien we hier de nadruk op nederigheid om God te ontmoeten), knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, Hij is onze God en wij zijn het volk dat Hij hoedt, de kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem.
Ook dit bekende tekstgedeelte waarschuwt ons tegen het verharden van ons hart als we de stem van God willen verstaan. Hoe bereiden we ons hart voor? Zoals het in dit vers omschreven staat: door te aanbidden, ons neer te buigen en voor Hem te knielen. We openen ons hart voor Hem door zijn grootheid, zijn majesteit, zijn soevereiniteit en wijsheid te erkennen. Onze God is een grote God en Hij verdient al ons respect en al onze eerbied. Neem een moment om je aandacht volledig te richten op die grote God en Koning, die al jouw aanbidding waard is. U, mijn God en Koning, wil ik roemen, Uw naam prijzen tot in eeuwigheid. (Ps. 145:1)U bent de koning van Israël (Sef. 3:15)en de koning van vrede. (Jes. 9:5)U bent de koning der eeuwen, (Ps.145:13)de koning der koningen en de Heer der heren! (1 Timoteüs 6:15) Bemerk dat als jij je richt op de grootheid van Gods Majesteit, dan worden alle andere dingen klein, dan wordt het stil binnenin je. Dan kom je in de stilte van aanbidding... Ik aanbid U, Here, en U alleen dien ik. (Mat.4:10)Ik aanbid U omdat U mijn redding benten mij elke dag draagt. (Ps.68:20)Heer mijn God, ik heb U lief met heel mijn hart,heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht. (Markus 12:30)Ik nader vrijmoedig tot Uw troon van genade (Hebr. 4:16)en samen met alle engelen van God, roep ik uit:Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige.Die was en die is en die komt. (Openb. 4:8) Ten slotte, met een hart dat stil is geworden in Bijbelse aanbidding, staan we nog even stil bij het overweldigende voorrecht dat jij en ik bij God mogen horen - de Almachtige God, de Schepper en Bewaarder van het universum - Hij wil persoonlijk met ons spreken. Vandaag is overal om ons heen respect voor autoriteit aan het afnemen, maar God vraagt nog steeds ons respect, en als we tot Hem komen, moeten we dat doen met eerbied voor wie Hij is. Die eerbied uiten we door aanbidding, door ons te vernederen voor Hem. We knielen voor Hem en erkennen zijn grootheid door ons hart voor Hem te openen. Dus als je van God wilt horen, benader Hem dan met een hart van aanbidding.


Heer mijn God, wat kan ik vandaag anders zeggen dan samen met de engelen roepen: Heilig, heilig, heilig bent U, Heer God, de Almachtige. Laat mij elke dag verblijven in de stilte van aanbidding voor U Heer! Amen.