Shop Doneer

Kom terug in Gods genade, dat is je recht!

Leestijd: 3 min.
Als de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dan zegt Hij: ,,Je hebt dit gedaan. Dat was verkeerd. Het is nodig je te bekeren en dingen in orde te maken. En dat moet je op de volgende manier doen...'' Deze overtuiging door de Heilige Geest is geen schuldgevoel, maar het heet berouw en het is bedoeld om je terug te brengen in Gods genade. Zodra je alles hebt beleden, ermee gebroken hebt en alles hebt gedaan wat nodig was om dingen recht te zetten, dan is de zaak gesloten. Er zijn geen verwijten achteraf, en er is niets wat je nog had moeten doen of laten. Maar met schuldgevoel weet je nooit zeker of je wel genoeg hebt gedaan... Misschien heeft iemand in je familie, in je werkomgeving of in de gemeente het gevoel dat je hem of haar tekort hebt gedaan en voelt hij of zij zich door jou afgewezen en gekwetst. Als je nadat hij of zij dit met je heeft gedeeld met een schuldig en klein gevoel blijft zitten, dan is dat niet het werk van de Heilige Geest; er is een andere kracht, een boze kracht, aan het werk, vanuit een andere bron dan God. Natuurlijk kun je een fout hebben gemaakt naar je broeder of zuster, maar de uitkomst van het gesprek daarover moet zijn dat jij het (wel of niet) kunt erkennen en je eventueel kunt verontschuldigen, en dat er daarna vergeving is... Maar wees op je hoede voor alles wat jou voornamelijk een schuldgevoel bezorgt en wat niet opbouwt. Schuld is een ontkenning van Jezus' werk aan het kruis - dat is iets heel anders dan de specifieke overtuiging van zonde die de Heilige Geest in mensen bewerkt. Die maakt namelijk dat je terugkomt in Gods genade; en dan voel je je gewassen, vernieuwd, vol dankbaarheid... niet schuldig!Schuldgevoel eindigt nooit; het gaat steeds maar door en houdt nooit op. Niets wat je doet is ooit voldoende. Als satan volhardt in zijn pogingen om jou een schuldgevoel te bezorgen, mag (nee, moet) je gaan staan op Gods beloften uit Jesaja 54:17:Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel [de erfenis]van de knechten des Heren en hun recht is van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.Wat een geweldig nieuws! Niets wat de duivel bedenkt als wapen tegen jou zal succesvol zijn. Ontspan maar! Hij zal misschien proberen om het wapen van schuldgevoel tegen je te gebruiken, maar hij zal daar niet in slagen. Merk ook op dat God niet zegt dat Híjiedere tong die zich tegen jou keert in het ongelijk zal stellen, maar Hij zegt dat 'gij' - dus jijzélf, dat zult doen! Op basis van wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis, moet jij al satans beschuldigingen afwijzen en weigeren om onder schuld en veroordeling gebukt te gaan. Het is tenslotte niet jouw eigen rechtvaardigheid die wordt uitgedaagd, maar de gerechtigheid van God die op jou is overgebracht door Jezus het Offerlam. Op die basis kun je iedere beschuldiging die tegen je wordt ingebracht afwijzen. Je bent niet schuldig. Denk aan die mantel van gerechtigheid! Het maakt niet uit vanuit welke hoek de duivel je benadert. Alles wat hij zal zien is de gerechtigheid van Christus die jou bedekt. Dit alles staat kort maar krachtig samengevat in die bekende tekst uit Romeinen 8:1:Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 schetst het beeld van een leven dat door de Geest wordt geleid. Vers 1 beschrijft de toegang tot dat leven en heeft als kenmerk 'geen veroordeling'. Je kunt je leven niet leven onder leiding van de Heilige Geest terwijl je gebukt gaat onder veroordeling, dus reken af met die veroordeling. God zegt dat je die veroordelende tongen in het ongelijk moet stellen. Je bent rechtvaardig gemaakt met Jezus' rechtvaardigheid.

Dank U Abba Vader (Rom 8:15), dat er geen veroordeling voor mij is, want de wet van de Geest van leven heeft mij in Christus vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Ik wijs elke schuld af en ontvang Uw genade! Amen.