Shop Doneer

Komen kleine kinderen in aanmerking?

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 123

En ​Petrus​ zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u ​gedoopt​ worden in de Naam van ​Jezus​ ​Christus, tot ​vergeving​ van de ​zonden; en u zult de gave van de ​Heilige​ Geest​ ontvangen.
(Handelingen 2:38)
Komen kleine kinderen in aanmerking?
Van nature kan een klein kind zich (nog) niet bekeren, kan het niet geloven, kan het niet met een goed geweten tot God antwoorden, en kan het geen discipel worden. Daarom komt een klein kind niet in aanmerking voor de doop.
Nu wordt af en toe gesuggereerd dat er gevallen zijn waar hele gezinnen of huishoudens tezamen gedoopt werden, en dat het best mogelijk is dat de kinderen van deze gezinnen met de anderen samen werden gedoopt. De twee gezinnen die in dit verband meestal genoemd worden, zijn het huis van Cornelius, in Handelingen 10, en het huis van de gevangenbewaarder van Filippi, in Handelingen 16.
Laten we eerst eens letten op het huis van Cornelius. In Handelingen 10:2 wordt ons verteld: Cornelius was een vroom man, die met heel zijn huis God vreesde. Dat wil zeggen, al de leden van zijn huishouden waren godvrezende mensen. In vers 33 zegt Cornelius tegen Petrus, voordat die begint te spreken: Wij zijn dan nu allen hier aanwezig, in de tegenwoordigheid van God, om alles te horen wat u door God bevolen is.
Dit wijst erop dat allen die aanwezig waren, ook de boodschap van Petrus konden horen. In de verzen 45-46 van hetzelfde hoofdstuk lezen we hoe de Heilige Geest op allen viel die daar aanwezig waren:
En de gelovigen die van de ​besnijdenis​ waren, zovelen als er met ​Petrus​ waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de ​Heilige​ Geest​ ook op de heidenen uitgestort werd, want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken.
Dit duidt erop dat allen die daar aanwezig waren, naar de boodschap van Petrus konden luisteren, maar ook als gevolg van die boodschap door geloof de Heilige Geest konden ontvangen en in andere talen konden spreken. Daar komt nog bij dat Petrus in Handelingen 11 - waar hij aan de apostelen en broeders in Jeruzalem verslag uitbrengt van wat er was gebeurd - een belangrijk feit toevoegt wat betreft de leden van het huis van Cornelius:
En hij (Cornelius) berichtte ons hoe hij een ​engel​ gezien had, die in zijn huis stond en tegen hem zei: Stuur mannen naar Joppe en ontbied ​Simon​ die ook ​Petrus​ genoemd wordt. Die zal woorden tot u spreken waardoor u zalig zult worden en heel uw huis. En toen ik begon te spreken, viel de ​Heilige​ Geest​ op hen, evenals op ons in het begin. (Handelingen 11:12-15)
Hiervan leren we dat ieder lid van het huis van Cornelius werd gered als gevolg van de prediking van Petrus.
Als we nu de verschillende stukjes informatie bij elkaar leggen, komen we het volgende over de huisgenoten van Cornelius te weten: Allen waren godvrezend. Allen hoorden de boodschap van Petrus. Allen ontvingen de Heilige Geest en spraken in nieuwe tongen. Allen werden behouden. Het is duidelijk dat deze mensen allemaal voldeden aan de Nieuwtestamentische voorwaarden voor de doop, en dat het niet om baby’s ging.

Heer, dank U wel dat ik U helemaal toegewijd mag zijn, en dat ik hier mag leren dat mijn persoonlijke keuze voor mijn doop hoort bij mijn discipelschap van de Heer Jezus. Dank U dat ik mijn leven helemaal aan Hem heb toegewijd. Zodat Zijn naam wordt verheerlijkt door mijn leven en activiteiten heen. Amen.