Aankomende vrijdag start de cursus Leven met de Heilige Geest, ontdek hoe Hij jouw persoonlijke gids kan zijn!

sluit
Shop Doneer

Koning der koningen en Heer der heren

Leestijd: 2 min.

De laatste titel die ik gekozen heb, is Koning der koningen en Heer der heren. Ook deze titel is afkomstig uit het boek Openbaring. In Openbaring 17 zien we een beeld van een groot, wereldomspannend eindtijdconflict, waarin satan en de heersers die zich bij hem hebben aangesloten, daadwerkelijk in directe oorlog tegenover God en Zijn aangewezen heerser, Jezus, komen te staan. Hier is een passage uit die beschrijving:

En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest koninklijke macht zullen ontvangen, één uur lang. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam - want Heere der heren is Hij en Koning der koningen - zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. (Openbaring 17:12-14)

Ik vind het altijd zo'n zegen om te zien dat Jezus de overwinning niet alleen wil behalen; Hij wil dat samen met Zijn volgelingen doen. Dit is een sprekend beeld van wie Hij is, in Zijn liefde wil Hij ons overal bij betrekken, zelfs in de overwinning die Hem toekomt.

In een eerder hoofdstuk zagen we dat het Lam ook de Leeuw is. In het bovenstaande gedeelte wordt het Lam tevens 'Heer der heren en Koning der koningen' genoemd (zie Openbaring 17:14). Een klein stukje verderop in Openbaring wordt diezelfde titel opnieuw gebruikt, bij de openbaring van Jezus die klaar is om in kracht en heerlijkheid terug te keren vanuit de hemel, om de aarde te oordelen en zijn koninkrijken over te nemen. Johannes schreef:

En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen. En zijn naam, die opgeschreven was, kent niemand dan hijzelf alleen. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en zijn naam is: het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat hij daarmee de naties zou slaan. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op zijn bovenkleed en op zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.(Openbaring 19:11-16)

Jezus wordt hier heel duidelijk en met nadruk neergezet als de ultieme heerser van het universum. Dit gedeelte beschrijft de vestiging van Zijn autoriteit tegenover alle tegenstand.

Gebed van de dag

Heer Jezus, koning der koningen en Heer der Heren, U bent de ultieme heerser en voor Uw naam zal elke knie zich buigen en elke tong belijden: 'U bent Heer'. Dit is door de Heilige Geest geschreven als levensmotto op de tafel van mijn hart. U bent de ultieme heerser en koning van mijn leven! Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

LESOTHO

DPM-contactpersoon Stephen, die de plaatselijke directeur is van Operatie Mobilisatie, bericht dat veel mensen hier geen eten hebben. Hij en zijn team werken samen met plaatselijke hoofden en sociaal werkers om geld in te zamelen voor een voedselprogramma. Bid dat dit werk deuren opent die anders gesloten zijn voor het Evangelie. Bid voor Stephen die doorgaat met het planten van dorpskerkjes, en het discipelen van mensen door middel van Dereks onderwijs.