Shop Doneer

Laat Jezus je deur opendoen!

Leestijd: 2 min.
We bestuderen het offer van Jezus aan het kruis - een volmaakt, volkomen genoegzaam offer dat voorziet in elke behoefte van ieder mens dat ooit heeft geleefd en ooit zal leven. We hebben de waarheid zich zien ontvouwen, dat het offer in essentie een omwisseling was, die al het kwade in ons leven verruilde voor het goede van Jezus. We kunnen deze ruil echter niet verdienen. Efeze 2:8 zegt immers:Door genade zijt gij behouden, door het geloof... Genade omvat alles wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Omdat herhaling de kracht is van onderwijs en we ons willen laten onderwijzen over Gods onmetelijke genade, zullen we de vijf behandelde aspecten van de omwisseling nogmaals doorlopen, voordat we verdergaan met de zesde omwisseling. Het is goed om deze omwisselingen min of meer uit je hoofd te kennen, omdat ze je kunnen helpen op momenten dat je met één van de negatieve situaties wordt geconfronteerd. Je weet wat Corrie ten Boom zei: ,,Als de duivel met verzoeking of verleiding voor je deur staat, laat dan Jezus de deur opendoen!'' Oftewel, als je in een bepaalde situatie verleid wordt om negatief te belijden of te handelen, spreek dan uit wat Jezus door Zijn offer aan het kruis voor jou heeft gedaan! Hier zijn de vijf omwisselingen die we tot nu toe behandelden:
1. Jezus werd gestraft, zodat ik vergeven kon worden.2. Jezus werd gewond, zodat ik genezen kon worden.3. Jezus werd tot zonde gemaakt met mijn zondigheid, zodat ik rechtvaardig kon worden gemaakt met Zijn rechtvaardigheid.4. Jezus stierf mijn dood, zodat ik Zijn leven kan ontvangen.5. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat ik Zijn zegen kan ontvangen. Nu zullen we een volgend aspect van de goddelijke omwisseling onder de loep nemen. U kent immers de genade van onze Here Jezus (Christus), dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zoudt worden.(2 Kor. 8:9) Deze omwisseling kunnen we als volgt verwoorden: Jezus doorstond onze armoede, zodat wij in Zijn overvloed kunnen delen. Ben je met me eens dat armoede slecht is? Er zijn christenen die vrijwillig voor armoede hebben gekozen en ik respecteer hun overtuiging, maar in de meeste gevallen leven mensen niet vanuit een keuze in armoede, maar noodgedwongen. Ik heb veel over de wereld gereisd en heb armoede gezien in vele landen; en voor mij is armoede waar mensen niet voor hebben gekozen, niets anders dan een vloek. Het tegenovergestelde van armoede is rijkdom - maar persoonlijk zeg ik liever 'overvloed'. Ik geloof niet dat het een maatstaf voor, of kenmerk van geestelijkheid is wanneer een christen rondrijdt in een BMW of een Mercedes, of als hij woont in een huis met een zwembad. Ik geloof echter wel dat God ons overvloed aanbiedt; dat wil zeggen: genoeg voor onze eigen behoeften, en meer nog - om aan anderen te geven. Dat is naar mijn mening de maatstaf van Gods overvloedige voorziening.


Lieve hemelse Vader, dank U wel dat al mijn materiële noden bij U bekend zijn en dat ik mag weten dat U voor mij zorgt. Dank U dat U in mijn leven voorziet in overvloed; dat ik genoeg heb voor mijn eigen leven, en als ik nog méér heb, dan is dat met het doel om te kunnen geven!