Shop Doneer

Laat jij je leiden?

Leestijd: 3 min.

Onszelf verloochenen staat lijnrecht tegenover ons natuurlijke, menselijke denken. Laten we vandaag een andere tekst bekijken die hiermee te maken heeft, Romeinen 8:9: U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

Dit ene vers is op een vreemde manier onderbroken. Het bestaat uit twee zinnen, gescheiden door een punt. Als ik verantwoordelijk zou zijn geweest voor de indeling, dan had ik van deze twee zinnen twee aparte verzen gemaakt. Zoals het er nu staat, spreekt de eerste helft van het vers over de ‘Geest Gods’, en de tweede helft over de ‘Geest van Christus’. Ik wil zeker niet suggereren dat er een soort scheiding bestaat tussen deze twee, maar ik geloof wel dat er een verschil is in de manier waarop zij Gods karakter weergeven.

Door de hele Bijbel heen wordt de ‘Geest Gods’ geïdentificeerd met de ‘Heilige Geest’. Dit is de officiële naam van de derde Persoon van de Godheid - God, de Geest - Hij is degene die gelijkstaat aan de Vader en de Zoon, en die als God in de eerste persoon spreekt. In Handelingen 13:2 bijvoorbeeld, sprak de Heilige Geest tot de leiders van de gemeente in Antiochië. Hier staat: Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld..’’ Hier spreekt God zelf - God de Geest - waarbij Hij het zelfstandig voornaamwoord 'Ik' gebruikt en als God spreekt in de eerste persoon. De belangrijkste nadruk ligt op kracht en autoriteit.

Aan de andere kant geloof ik dat de 'Geest van Christus' in het bijzonder de goddelijke natuur laat zien, zoals die zich manifesteerde in het leven van de persoon Jezus Christus. Deze ‘Geest van Christus’ kan niet worden gescheiden van het karakter en de persoon van Jezus. Deze Geest, zegt Paulus tegen de Romeinen, kenmerkt het ware kind van God: Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

Ik geloof dat er veel mensen zijn, die gedoopt zijn in de Heilige Geest, in tongen spreken en wonderen doen, maar die in hun persoon en karakter weinig of niets van de Geest van Christus laten zien. Het kenmerk dat we eigendom van God zijn, is niet het spreken in tongen, noch de wonderen die we doen, noch de geweldige preken die we houden. Het is de vraag: laten we ons leiden door de Geest van Christus?

Als mij gevraagd werd hoe de Geest van Christus is, dan zou ik zeggen dat het een zachtmoedige Geest is, nederig en vriendelijk. Hij zou zeker niet arrogant of aanmatigend zijn, noch zichzelf doen gelden, noch zichzelf behagen. En dat is, naar mijn mening en op basis van Paulus’ tekst in Romeinen, het kenmerk van een echt kind van God: de Geest van Christus.


Gebed van de dag

Dank U wel , Vader, dat U Uw Heilige Geest gegeven heeft om mij te leiden, die mij kracht geeft. Ik wil echter ook leven vanuit de Geest van Christus, in nederigheid en vriendelijkheid, ik wil van Jezus zijn! Amen.Gebed voor DPM wereldwijd

DUITSLAND

  • Bid om nieuwe supporters van het werk, die met ons samenwerken om Dereks onderwijs te delen.
  • We willen graag sterke relaties ontwikkelen met nieuwe contacten en donors, zodat we ons enthousiasme over het werk wat we doen kunnen overbrengen. Bid daarom dat we effectief zullen zijn in onze communicatie – mailings, online contacten, website en e-mail.