Shop Doneer

Laat mij Uw gedachten denken

Leestijd: 2 min.
Thema: Zevenvoudige sprenkeling van het bloed

Komende dagen heeft de DPM-redactie Dereks onderwijs aangevuld met toepassingen uit predikingen tijdens eerdere DPM Huwelijksconferenties. Deze toepassingen zijn dus niet geschreven door Derek Prince. Aan het begin van deze toepassing wordt dit ook apart aangegeven.
Vandaag kijken we naar de vijfde sprenkeling van Jezus’ bloed. Toen men Hem de doornenkroon opzette, werd voor de vijfde maal Zijn bloed vergoten.
Sprenkeling # 5 – De doornenkroon
In Mattheüs 27:28-29 lezen we: En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden! De doornenkroon werd niet voorzichtig en zachtzinnig op Jezus’ hoofd geplaatst. De wrede soldaten die deze scherpe doornen hadden geweven (deze techniek is ook vandaag nog op veel plaatsen in Israël te zien), duwden de doornenkroon hard op Zijn hoofd en sloegen Hem daarna op Zijn hoofd. Dit duwde de scherpe dorens diep in Zijn hoofdhuid: de vijfde sprenkeling van bloed.
Vorige maand leerden we vanuit het boekje Geestelijke strijd dat de strijd – behalve in de hemelse gewesten – ook plaatsvindt in onze gedachten. De laatste jaren is er kerkbreed meer bewustheid gekomen van de strijd in ons denken, en hoe we als kinderen van God ons denken in lijn moeten brengen met de waarheid van Gods Woord – in plaats dat we ons denken laten voeden door pijn, angst, verdriet, depressiviteit, ongeloof, boosheid, jaloezie, enzovoort.
Deze vijfde sprenkeling van Jezus’ bloed door de doornenkroon op Jezus’ hoofd kunnen we zien als symbool voor Zijn ultieme overwinning op al die negatieve, afbrekende en vernietigende gedachten die deze wereld in ons gedachteleven projecteert. De Bijbel noemt dit ‘bedenksels’ of ‘redeneringen’ die zich verzetten tegen de kennis van God; het zijn feitelijk ‘leugens’ die zich verheffen tegen Gods waarheid…
In 2 Korinthe 10:4 lezen we: want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus,
In Zijn bloed vinden we de kracht om de vele soorten van negatieve, leugenachtige gedachten waarmee de tegenstander ons bestookt en probeert te beïnvoeden, te overmeesteren en te dwingen tot gehoorzaamheid aan Christus.
Heer Jezus, dank U wel dat U door Uw offer aan het kruis ook alle kracht beschikbaar heeft gemaakt om de strijd in mijn denken te kunnen winnen! Heer, vul door Uw Geest mijn gedachten met alles wat waar, eerbaar en rechtvaardig is, alles wat rein, lieflijk, welluidend, deugdzaam en prijzenswaardig is… (zie Fil. 4:8) Amen.