Shop Doneer

Leren denken op Gods manier...

Leestijd: 3 min.
Zoveel van de Bijbel - en van het Christelijk geloof - gaat lijnrecht in tegen de wijsheid en de wegen van deze wereld. De wereld denkt op een bepaalde manier; ze heeft bepaalde standaarden en handelt volgens bepaalde principes. Maar wat God in Zijn Woord openbaart, is meestal direct tegenovergesteld hieraan. Eén van de kostbare zegeningen van de Bijbel is dat ze ons in staat stelt om dit leven te benaderen vanuit Gods oogpunt en om vanuit Zijn principes en visie te navigeren. Zo kunnen we voorkomen dat we verstrikt raken in wereldse lusten en allerlei zondige wegen. De profeet Jesaja vertelt ons in heldere taal hoe ver Gods wegen en Gods gedachten verwijderd zijn van die van de mens. Sprekend namens God zegt hij:
Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.
(Jesaja 55:8-9)
Er bestaat een enorme kloof die de mens niet kan overbruggen, een enorm gat tussen Gods weg en de wegen van de mens. De wegen van de mens zijn op aards niveau; Gods wegen zijn op hemels niveau. Het goede nieuws is echter dat God heeft voorzien in een manier waarop Zijn wegen en Zijn gedachten naar omlaag kunnen worden gehaald, naar ons aardse niveau, en op ons leven en functioneren kunnen worden overgebracht. Dit gebeurt door Zijn Woord. Dus spreekt God in de volgende verzen verder, door Zijn profeet:
Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.
(Jesaja 55:10-11)
God zegt hier dat net zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen om de aarde vruchtbaar te maken, zo zal ook Zijn Woord uitgaan om Zijn doel te verwezenlijken. Dit idee is van toepassing op het verschil tussen de kracht en de wijsheid van God, en de kracht en de wijsheid van de mens. Gods standaarden en uitgangspunten zijn compleet anders dan die van ons, maar door Zijn woord kunnen we op het punt komen waar we deze waarheden vanuit Zijn oogpunt kunnen zien. In het Nieuwe Testament geeft Paulus ook het verschil weer tussen enerzijds Gods standaarden van kracht en wijsheid, en anderzijds de standaarden van deze wereld:
Immers, de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.
Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. (1 Korinthe 1:22-25)
In de New International Version staat in vers 25: "Want de dwaasheid van God is wijzer dan de wijsheid van de mens, en de zwakheid van God is sterker dan de sterkte van de mens." Wat dwaasheid en zwakheid is in de ogen van de wereld is, is wijsheid en kracht vanuit Gods perspectief. Merk op dat Paulus slechts drie woorden gebruikt om Gods dwaasheid en Gods zwakheid te definiëren: Christus, de Gekruisigde (vers 23). Het is de kruisiging van Jezus die Gods 'dwaasheid' en Gods 'zwakheid' zijn. Toch is deze 'dwaasheid' wijzer en sterker dan alle wijsheid en kracht van de mens.

Hemelse Vader, opnieuw ben ik onder de indruk van Uw radicale en totaal andere aanpak om het mensenras te redden; Christus, de Gekruisigde. Dank U Heer Jezus, voor Uw onvoorstelbaar vergaande gehoorzaamheid aan de Vader, om dat immense offer voor ons te brengen. Ik prijs Uw naam! Amen.