sluit
Shop Doneer

Leven en kracht van de Heilige Geest

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 142

Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?
(Lukas 11:13, HSV)
Leven en kracht van de Heilige Geest
De ervaring van de apostelen staat model voor allen die wederom geboren worden. Ze bevat twee essentiële elementen: een regelrechte persoonlijke openbaring van de opgestane Christus, en het ontvangen van de Heilige Geest als goddelijk, eeuwig leven.
Maar zelfs na deze wonderbare ontmoeting maakt Jezus de apostelen duidelijk dat hun ervaring van de Heilige Geest nog niet af was. In Zijn laatste woorden voor Zijn hemelvaart beval Hij hun er niet onmiddellijk op uit te gaan, maar terug te keren naar Jeruzalem en daar te wachten tot zij werden gedoopt in de Heilige Geest.
In Lukas 24:49 zegt Jezus: En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.
In Handelingen 1:5 en 8 legt Hij verder uit: ...want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. ...maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn.
Praktisch alle bijbeluitleggers zijn het erover eens dat deze belofte van de doop in de Heilige Geest in vervulling ging op de Pinksterdag. De climax van die ervaring wordt beschreven in Handelingen 2:4: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. (NBG)
Op de Opstandingszondag ontvingen de apostelen van Christus de adem van de Geest en ervoeren zij de behoudenis en de nieuwe geboorte. Toch werden zij pas op de Pinksterzondag, zeven weken later, gedoopt in - of vervuld met - de Heilige Geest. Dit laat zien dat de behoudenis, of de wedergeboorte, een duidelijke en afzonderlijke ervaring is van de doop in de Heilige Geest, hoewel beide worden beschreven als het ‘ontvangen van de Heilige Geest.’
Later op de Pinksterzondag, in Handelingen 2:33, legde Petrus uit dat het Christus was die, na Zijn opstanding, de Heilige Geest op de wachtende discipelen had uitgestort: Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.
Op de zondag van de Opstanding werd de Geest ingeblazen, met als gevolg: leven.
Op de zondag van Pinksteren werd de Geest uitgestort, met als gevolg: kracht.

Vader God, dank U wel voor het leven en de kracht die ik als Uw kind zomaar, om niet, van U ontvangen heb. Help mij om dagelijks vanuit die werkelijkheid te leven. Amen.