Shop Doneer

Leven in de kracht van Gods Geest

Leestijd: 3 min.
We leerden gisteren dat de mensen die bij Jezus horen het vlees met zijn hartstochten en begeerten hebben gekruisigd. Vandaag kijken we nog iets nauwkeuriger naar wat die bevrijding van het vlees inhoudt. In wat de Bijbel in Gal. 5:19-21 beschrijft, onderscheid ik vier categorieën werken van het vlees:

1. Seksuele onreinheid

Seksuele onreinheid omvat ontucht of seksuele immoraliteit, onreinheid en losbandigheid. Ontucht - oftewel hoererij - betreft elk soort van seksuele immoraliteit: seks voor het huwelijk, overspel (het breken van een huwelijksverbond), homoseksualiteit en elke andere soort van perversie of onnatuurlijke seks. Kerken en denominaties bevestigen in het ambt wie ze willen. Maar dat verandert niet wat de Bijbel zegt: wie seksuele onreinheid bedrijven, zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

2. Het occulte

De tweede categorie werken van het vlees is het occulte: afgoderij en toverij, wat ook wel vertaald wordt als hekserij. In wezen is hekserij, hoewel het een satanische activiteit is, een werk van het vlees. Het doel ervan is manipuleren en controleren. Als het vlees eenmaal actief wordt, staat het satanische klaar om binnen te komen en de leiding over te nemen. Weet je nog wat het eerste verlangen was van Adam en Eva, dat hen in problemen bracht? Het 'willen weten...'. Dat is een verlangen van het vlees. Ontelbare miljoenen mensen zijn gevangen in het occulte omdat ze de dingen willen ontdekken die God ons niet heeft toegestaan om te weten. Het bezoeken van een waarzegger wordt gemotiveerd vanuit het vleselijke verlangen om te 'willen weten...' - een werk van het vlees. Dit zelfde gaat op voor het raadplegen van een horoscoop, of b.v. drugsgebruik*. Soms zijn mensen geneigd hun onwetendheid te gebruiken als excuus: ,,Ik wist niet dat het verkeerd was.'' Maar onwetendheid is geen excuus. In 1 Tim. 1:13-15 geeft Paulus toe dat hij de grootste van alle zondaars was, vanwege de dingen die hij in onwetendheid, uit ongeloof gedaan heeft.

3. Verdeeldheid

Het derde en grootste deel van Paulus' lijst, waar erg weinig aandacht aan wordt geschonken, gaat om verdeeldheid. Paulus noemt in deze sfeer: veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen. Iedere verbroken persoonlijke relatie, alles wat huizen, gezinnen en families verdeelt, iedere soort van verdeeldheid in het Lichaam van Christus, is een werk van het vlees.

4. Genotzucht

De vierde en laatste groep is dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Volgens mij verwijst dit naar ongeremde zucht naar vleselijk genot en lichamelijk genoegen, in het bijzonder op het gebied van eten en drinken. In 1 Kor. 9:27 beschrijft Paulus het soort discipline op dit gebied dat hij zichzelf heeft opgelegd: Ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.Als we besluiten Paulus' voorbeeld te volgen, dan kunnen we de hulp van de Heilige Geest inroepen, die Paulus beschrijft als een geest van kracht, van liefde en van zelfdiscipline (2 Tim. 1:7, NIV. SV: gematigdheid). Als we echter volharden in ongedisciplineerdheid en genotzucht, dan zal de Heilige Geest ons niet kunnen helpen met een discipline die in strijd is met de levensstijl die we hebben gekozen. * Het woord dat vertaald is met toverij is rechtstreeks verbonden met het Griekse woord voor drugs - hetzelfde woord waar wij 'farmacie' van hebben afgeleid. De drugscultuur is een vorm van toverij. Degenen die erin betrokken zijn, staan buiten het Koninkrijk van God.


Heer, dank U wel dat Uw Woord zo helder en duidelijk is, en dat U in Uw liefde ons wilt behoeden voor heilloze wegen en daden. Dank U wel voor Uw Geest die in mij woont, en die me deze Bijbelse intructies te binnen brengt op het moment dat ik geconfronteerd word met verleiding. Ik prijs U dat ik deze dingen niet nodig heb, maar me mag verlustigen in U. Amen.