Shop Doneer

Levend gemaakt met de Overwinnaar...

Leestijd: 3 min.

Gisteren zagen we dat wij allemaal betrokken zijn in een allesomvattende geestelijke strijd tegen onzichtbare machten, die de gang van zaken in de wereld besturen vanuit hun positie in de hemelse gewesten. In 1 Johannes 5:19 lezen we:

We weten ... dat de hele wereld in de macht van de duivel is. (GNB)

De Herziene Statenvertaling vertaalt dit als ’dat de hele wereld in het boze ligt’, maar een betere vertaling is ‘dat de hele wereld in de boze ligt’. Met andere woorden, de hele wereld ligt in de schoot van satan. Hij en de machten die met hem meedoen in zijn rebellie tegen God, zijn de wereldheersers van de 'aanwezige duisternis'. Paulus sprak hier al over in Efeze 2. Hij richt zich daar tot de christenen en zegt:

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. (Efeze 2:1-3)

Tot het moment dat wij tot Jezus kwamen en ons bekeerden, verkeerden wij in dezelfde toestand als alle andere onbekeerde mensen ter wereld. We stonden onder de controle van 'de aanvoerder van de macht in de lucht', één van satans titels. Hij werkt in een onbekeerde en ongehoorzame mensheid. Hij domineert al deze onbekeerde, niet-wedergeboren mensen door geestelijke machten die hun denken en vleselijke lusten besturen. Besef dus dat satan de opstandige intellectueel net zo zeer domineert als de prostituee en de alcoholist. Ook wordt satan de 'de vorst van deze wereld' genoemd – Jezus noemde hem zo tot drie keer toe (zie Johannes 12:31, 14:30, 16:11). Hij is de 'god van deze eeuw', zoals Paulus hem beschreef in 2 Korinthiërs 4:4.

Deze heerser van de onzichtbare machten van de duisternis, heeft ontelbare menigten van kwade geesten ingezet om God en de redding van de mens tegen te werken. Wij zijn geroepen om oorlog te voeren tegen satan en zijn helpers.

Hoe is deze situatie van geestelijk conflict ontstaan? Ten eerste: door satans rebellie in de hemel. Ten tweede: door menselijke rebellie op aarde. De mensheid is de onderworpen slaaf van satan geworden – niet op Gods bevel, maar door haar eigen rebellie. De mens koos de kant van satan tegen God en onderwierp zich daardoor aan satan. Zolang we deze realiteit niet begrijpen, kunnen we de volledige situatie in de wereld ook niet begrijpen.

Dus áchter de zichtbare werkelijkheid, bevindt zich de onzichtbare werkelijkheid. We zien de gebeurtenissen waarvan de kranten dagelijks verslag doen – sociale, economische en politieke situaties, maatschappelijke problemen, internationale omstandigheden en conflicten, enzovoort. Achter al deze zichtbare omstandigheden staan onzichtbare machten die de wereld domineren, controleren en leiden. Toch is het jouw en mijn verantwoordelijkheid, maar ook jouw en mijn voorrecht, om in te grijpen en deze situatie te veranderen. Wat een genade dat we die mogelijkheid hebben!


Gebed van de dag

Heer Jezus, dank U wel voor de totale, ultieme overwinning die U op de vijand behaald heeft aan het kruis op Golgotha. Ik prijs U om Uw overwinningskracht, die ook ik in mijn leven en mijn omgeving mag toepassen en ervaren door de kracht van Uw bloed. Ik ben samen met U levend gemaakt om te overwinnen. Dank U wel daarvoor. Amen.


Gebed voor DPM wereldwijd

CHINA

  • De Chinese vertaling van het boek ‘The coming revival’ (vertaling: De aanstaande opwekking) zal spoedig klaar zijn. Bid dat het goed gebruikt mag worden in de Chinese kerken en dat het hoop mag brengen in deze moeilijke periode.
  • Bid dat de Heer onze geprinte maar ook de online materialen zal gebruiken om meer werkers op te leiden in China.