Shop Doneer

Levend gemaakt met de Overwinnaar...

Leestijd: 3 min.
Gisteren zagen we in Efeze 6:12 dat wij allemaal betrokken zijn in een allesomvattende geestelijke strijd tegen onzichtbare machten, die de gang van zaken in de wereld dicteren en controleren vanuit hun positie in de hemelse gewesten. Dat is wat Gods Woord ons leert. In 1 Johannes 5:19 lezen we: We weten ... dat de hele wereld in de macht van de duivel is. (GNB).
De Herziene Statenvertaling vertaalt deze zin als ,,dat de hele wereld in het boze ligt", maar een betere vertaling is ,,dat de hele wereld in de boze ligt". Met andere woorden, de hele wereld ligt in de schoot van satan, oftewel de duivel. Hij is de wereldheerser. Hij en de machten die met hem meedoen in zijn rebellie tegen God, zijn de wereldheersers van de 'aanwezige duisternis'. Paulus sprak hier al over in Efeze 2. Hij zegt daar (en zoals je weet, richt hij zich hier tot christenen):
Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen (Efeze 2:1-3HSV).
Paulus zegt hier dat, tot het moment dat wij tot Jezus kwamen en ons bekeerden, wij in dezelfde toestand waren als alle andere mensen van de hele wereld die nog niet gered zijn. We waren onder de controle van 'de aanvoerder van de macht in de lucht'. De term 'aanvoerder van de macht in de lucht' is één van satans titels. Hij werkt in een mensheid die niet wedergeboren, onbekeerd en ongehoorzaam is. Hij domineert en controleert mensen door middel van lusten van het vlees en het verstand of het 'denken'. Besef dus goed dat satan de opstandige intellectueel net zo zeer domineert als de prostituee en de alcoholist. Hij domineert de hele onbekeerde, niet-wedergeboren mensheid door geestelijke machten die hun denken en vleselijke lusten controleren. Niet alleen wordt satan de 'aanvoerder van de macht in de lucht' genoemd, maar ook 'de vorst van deze wereld' - Jezus noemde hem zo tot drie keer toe (zie Johannes 12:31, 14:30, 16:11). Hij is de 'god van deze eeuw', zoals Paulus hem beschreef in 2 Korinthe 4:4.
Deze grote heerser van de onzichtbare machten van de duisternis heeft ontelbare menigten van kwade geesten ingezet, die allemaal God tegenwerken onder zijn controle en aansturing - en die de redding van de mens tegenstreven. Als christenen zijn jij en ik geroepen om oorlog te voeren tegen satan en de machten die met hem samenwerken. Een heel belangrijke vraag is: Hoe is deze situatie van geestelijk conflict ontstaan? Ten eerste, door satans rebellie in de hemel, en ten tweede, door menselijke rebellie op aarde. De mensheid is de onderworpen slaaf van satan geworden - niet op Gods bevel, maar door ( de mensheid) haar eigen rebellie. De mens koos de kant van satan tegen God, en onderwierp zich daardoor aan satan. Wij kunnen de volledige situatie in de wereld van vandaag niet begrijpen, als we deze realiteit niet vatten.
Dus áchter de zichtbare werkelijkheid, bevindt zich de onzichtbare werkelijkheid. Achter de zichtbare machten die we kennen en de gebeurtenissen waarvan de kranten dagelijks verslag doen - sociale situaties, maatschappelijke problemen, economische en politieke situaties, internationale omstandigheden en conflicten, enzovoort. Achter al deze zichtbare omstandigheden staan onzichtbare machten die deze wereld domineren, controleren en leiden. Het is duidelijk dat zij deze situaties allemaal sturen richting het kwade, richting rebellie tegen God, en richting vernietiging. Toch is het jouw verantwoordelijkheid en demijne, maar ook jouw voorrecht en het mijne, om in te grijpen en deze situatie te veranderen. Wat een genade dat we die mogelijkheid hebben!

Heer Jezus, dank U wel voor de totale, ultieme overwinning die U op de vijand behaald heeft aan het kruis op Golgotha. Ik prijs U om Uw overwinningskracht, die ook ik in mijn leven en mijn omgeving mag toepassen en ervaren door de kracht van Uw bloed. Ik ben samen met U levend gemaakt om te overwinnen. Dank U wel daarvoor. Amen.