Shop Doneer

Lichamelijke reacties op Gods aanwezigheid in het Oude Testament

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 158

En stel uw leden niet ter beschikking van de zonde als wapens van de ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van de gerechtigheid zijn voor God.
(Romeinen 6:13)
Lichamelijke reacties op Gods aanwezigheid in het Oude Testament
Een andere soort ervaring die door sommige mensen wordt verbonden aan de doop in de Heilige Geest, is een krachtige fysieke gewaarwording. In bepaalde jaren van mijn internationale predik-bediening was ik in de gelegenheid om veel mensen te vragen waarop zij baseerden dat ze de doop in de Heilige Geest hadden ontvangen. Ik ontdekte dat men deze ervaring vaak associeert met een sterke lichamelijke reactie: het gevoel van een sterke elektrische stroom; de gewaarwording van vuur, of een intense hitte in de een of andere vorm; het met kracht op de grond geworpen worden; een hevig schudden van het hele lichaam; het zien van een groot helder licht; het horen van de werkelijke stem van God, en meer van soortgelijke ervaringen.
Nogmaals wil ik erop wijzen, dat we bij het onderzoeken van deze theorieën moeten erkennen dat ze een belangrijk element van waarheid bevatten. Door heel de Bijbel heen zien we dat de directe tegenwoordigheid en kracht van de Almachtige God op veel plaatsen een sterke lichamelijke reactie tot gevolg had bij de mensen die waardig bevonden werden Hem zo dicht te naderen.
In Genesis 17:1-3 lezen we dat Abraham op zijn aangezicht viel toen de Heer aan hem verscheen en tegen hem begon te spreken. In Leviticus en Numeri lezen we verschillende keren dat Mozes en Aäron, en ook anderen van het volk Israël, op hun aangezicht vielen toen Gods tegenwoordigheid en heerlijkheid zich zichtbaar onder Zijn volk manifesteerde.
In 2 Kronieken 5:13-14 lezen we het volgende over de inwijding van de tempel van Salomo: Toen werd het huis, het huis des HEREN, vervuld met een wolk, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis Gods vervuld. (NBG)
Er zijn twee plaatsen waar de profeet Jeremia getuigt van de sterke lichamelijke reacties die de kracht van Gods Woord en Gods tegenwoordigheid bij hem teweegbrachten:
Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn ​hart​ als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet. (Jeremia 20:9)
‘Gebroken ben ik, heel mijn lichaam beeft, ik lijk wel dronken, beneveld door ​wijn​ – door toedoen van de HEER, door zijn ​heilige​ woorden.’(Jeremia 23:9, NBV)
Ook in het boek Daniël lezen we van sterke lichamelijke reacties bij Daniël: Ik, Daniël, ik alleen zag dat visioen, maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Wel viel een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd tot verval en ik had geen kracht meer over. (Daniël 10:7-8)
Bij de onmiddellijke tegenwoordigheid van de Heer ervoeren Daniël en zijn metgezellen, net als Jeremia, sterke en ongewone lichamelijke reacties.
Vader God, ik word stil als ik bedenk hoe groot, majestueus en krachtig het ervaren van Uw grootheid kan zijn. Dank U wel voor de eenheid van Uw Woord, de Bijbel, en dat ik volop Uw grootheid daaruit mag ervaren. Amen.