sluit
Shop Doneer

Lofprijs als wapen

Leestijd: 2 min.
Thema: Onze aanvalswapens
Vandaag kijken we naar het volgende machtige aanvalswapen, dat logischerwijs volgt op gebed, namelijk lofprijzing. In zekere zin kun je lofprijs beschouwen als een soort van gebed. In de Bijbel zien we steevast dat lofprijs verband houdt met Gods ontzagwekkende grootheid en almacht. Lofprijs roept Gods bovennatuurlijke ingrijpen af, en vervolgens is lofprijs daar dan ook weer de logische en gepaste reactie op. In Exodus 15:10-11 staat het lied dat Mozes en Israël zongen na hun bevrijding uit Egypte, en nadat het leger van Farao verdronken was in het water van de Rode Zee.
Maar U hebt met Uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. Zij zonken als lood in machtige watermassa's. Wie is als U onder de goden, HEERE? Wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen (NBV: roemrijke daden), U Die wonderen doet?
‘Ontzagwekkend in lofprijs’. Het prijzen van Gods roemrijke daden roept Gods ontzagwekkendheid in daden tevoorschijn, in het bijzonder tegenover de vijanden van Gods volk. Als we de verschillende vertalingen naast elkaar lezen, dan zijn Gods roemrijke daden vrijwel synoniem met lofzang! In Psalm 22:24 staat:
U die de HEERE vreest, loof Hem; alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem; wees bevreesd voor Hem, alle nakomelingen van Israël.
Lofprijs is de gepaste reactie van Gods volk op Zijn ontzagwekkendheid, Zijn geduchte oorlogsdaden en Zijn wraak ten behoeve van Zijn kinderen. In Psalm 8:3 staat:
Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.
Hier zien we opnieuw dat God Zijn volk kracht heeft gegeven tegen Zijn vijanden. Er worden hier twee woorden gebruikt voor vijand. Eerst ‘tegenstanders’, in het meervoud. Ik geloof dat hier in het algemeen satans rijk mee wordt bedoeld. Dat zijn de overheden en machten, de heersers en autoriteiten waarover gesproken wordt in Efeziërs 6:12. Het tweede woord is ‘vijand’ in het enkelvoud. Ik geloof dat dat woord slaat op satan zelf.
God heeft Zijn volk kracht gegeven om met satan en Zijn hele koninkrijk af te rekenen. Wat voor kracht God Zijn kinderen precies heeft gegeven, zien we duidelijker in Mattheüs 21:15-16. Jezus was in de tempel bezig wonderen te doen en kleine kinderen renden af en aan, terwijl ze ‘hosanna!’ riepen. De religieuze leiders vroegen Jezus toen om de kinderen tot zwijgen te brengen.
Toen de overpriesters en schriftgeleerden de wonderen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel riepen: Hosanna, de Zoon van David! namen zij Hem dat zeer kwalijk, en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?
Jezus gaf hen antwoord door Psalm 8:2 te citeren, maar Hij veranderde de tekst een heel klein beetje. Hij gaf ons, als het ware, Zijn eigen commentaar en daarmee een belangrijk inzicht. De psalmist had gezegd: Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd. Jezus zei: …hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht. Hieruit blijkt dus: de sterkte van Gods volk is lofprijs! Lofprijs is voor ons een grote bron van kracht, en zoals we eerder zagen synoniem met Gods wondere daden!
Laten we leren de geweldige kracht van lofprijs te gebruiken als wapen in geestelijke strijd!

Heer, mijn gepaste reactie op Uw grootheid en machtige daden is lofprijs, maar dank U wel dat deze lofprijs in zichzelf ook weer synoniem is met (nog meer van) Uw wonderkracht! Leer mij Heer, dit wapen te hanteren in mijn dagelijks leven! Amen.