Shop Doneer

Logos en Rhema

Leestijd: 3 min.

Er zijn in het originele Grieks van het Nieuwe Testament twee verschillende woorden die normaal vertaald worden met 'woord'. Het ene is logos; het andere is rhema. Soms worden deze twee woorden door elkaar gebruikt, maar toch heeft elk van deze woorden een eigen, specifieke betekenis.

Het woord logos kan vertaald worden met verstandelijk denken, de rede. In het Nieuwe Testament is logos het onveranderlijke 'Woord van God'. Het is Gods raadsbesluit, in eeuwigheid vastgesteld voordat de tijd begon en doorgaand tot in eeuwigheid, nadat de tijd zijn loop heeft volbracht. Het is van dit goddelijke logos dat David spreekt in Psalm 119:89 als hij zegt: Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel. Niets wat op aarde gebeurt, kan ooit dit Woord - wat eeuwig in de hemel is - beïnvloeden of veranderen.

Het woord rhema is afgeleid van het werkwoord 'spreken' en het duidt een woord aan dat gesproken wordt, een specifieke gebeurtenis in tijd en ruimte.

In Romeinen 10:17, waar Paulus het heeft over geloof dat uit het horen is, en het horen door het Woord van God, gebruikt hij het woord rhema, niet logos. Dit komt taalkundig ook over­een met het gebruik van het woord 'horen'. Het is immers logisch dat een woord gesproken moet worden om gehoord te kunnen worden.

Mijn Bijbel bestaat ‑ vanuit de materie bezien ‑ uit witte vellen papier met daarop zwarte letters gedrukt. Maar toen ik aanlandde bij de woorden in Spreuken 4, dat Gods woorden en uitspraken genezing zijn voor mijn ganse lichaam, waren dat niet langer slechts zwarte tekens op wit papier. De Heilige Geest nam op dat moment precies die woorden die het antwoord waren voor mijn nood, en legde Zijn leven daar in. Ze werden een rhema ‑ iets wat ik kon 'horen' ‑ een levende stem die tot mijn hart sprak. Het was God Zelf die direct en persoonlijk tot me sprak en toen ik Zijn woorden hoorde, kwam door die woorden geloof in mij.

Dit komt overeen met Paulus' uitspraak in 2 Korinthiërs 3:6: ...want de letter doodt, maar de Geest geeft leven (KJV). Zonder de Heilige Geest kan er geen rhema zijn. In de Bijbel wordt het logos ‑ de totale raad Gods ‑ tot mijn beschikking gesteld. Maar logos is te groot en te complex voor mij om helemaal te begrijpen of in zijn totaliteit op te nemen. Rhema is de wijze waarop de Heilige Geest een deel van het logos uit de eeuwigheid doet neerdalen en die in contact brengt met de tijd en de menselijke ervaring. Rhema is dat deel van het totale logos dat op een zeker moment in de tijd op mijn bijzondere situatie of nood van toepassing is. Door rhema wordt logos op mijn leven toegepast en wordt het logos een specifieke en persoonlijke ervaring.

In deze transactie tussen God en mens, waardoor geloof komt, ligt het initiatief bij God. Er is geen ruimte voor arrogantie of aanmatiging aan onze kant. Paulus vertelt ons in Romeinen 3:27 dat door de wet van geloof het roemen is uitgesloten. Het is God die ‑ beter dan wij ‑ dat deel van het totale logos kent dat op een bepaald moment in onze nood voorziet. Door de Heilige Geest leidt Hij ons naar uitgerekend die woorden die van toepassing zijn en Hij geeft er dan leven aan, zodat ze een rhema worden ‑ een levende stem. Op dit punt is de reactie die van ons verwacht wordt: 'horen'. Naar de mate waarin we 'horen', ontvangen we geloof.


Gebed van de dag

Heer, dank U wel voor Uw logos, Uw woord, dat voor eeuwig vaststaat. Ik dank U ook voor Uw rhema, Uw Woord dat U persoonlijk vanuit Uw logos tot mij wilt spreken. Uw complete Woord kan ik niet begrijpen of bevatten maar ik stel mij open voor het rhema dat U door Uw Heilige Geest tot mij spreekt. Wilt U mij leren Uw rhema te horen en geloof te ontvangen. Amen.

Gebed voor DPM wereldwijd

AUSTRALIË

  • Bid om door de Heer geleide contacten met gevangenispredikanten die Dereks materiaal willen gaan gebruiken in gevangenissen in heel Australië.
  • Bid dat de gedetineerden die worden bereikt, door Dereks onderwijs bemoedigd worden en groeien in hun christelijke levenswandel.