Shop Doneer

Los van de Geest zijn we dood

Leestijd: 2 min.
De Pijlers - dag 235


...nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden.
1 Petrus 1:12b

Los van de Geest zijn we dood

Een prediker die predikt door de Heilige Geest, zal dus prediken over zonde, gerechtigheid en oordeel. Het menselijk ras, in zijn eigen natuurlijke, niet-geredde toestand, staat volkomen onverschillig tegenover deze kwesties. Dit komt doordat de gevallen mens de slaaf is van zijn eigen vleselijke denken. Hij heeft slechts één normaal middel voor contact met de werkelijkheid - zijn vijf zintuigen. Hij wordt alleen bewogen en beïnvloed door de aspecten van de werkelijkheid die hij met zijn natuurlijke zintuigen kan waarnemen. Het zijn de zintuiglijk waarneembare dingen die indruk op hem maken en zijn tijd, gedachten en energie in beslag nemen.
Luister maar eens naar mensen van de wereld, als zij samen praten. Wat is het meest voorkomende onderwerp van gesprek? Zonder enige twijfel is dat geld. Na geld komen onderwerpen die allemaal te maken hebben met pleziertjes, genoegens en luxe dingen: sport, ontspanning, vakanties, politiek, familieaangelegenheden, auto’s, kleding, enzovoort.
Deze dingen beheersen gewoonlijk het denken en het spreken van de mensen van deze wereld. Daarbij is er geen plaats voor gesprek over zonde, gerechtigheid en oordeel. Voor de mens die opgesloten zit in de gevangenis van zijn eigen zintuigen en vleselijke denken, hebben ze geen betekenis.
Alleen door de werking van Gods Heilige Geest kunnen deze dingen reëel gemaakt worden voor mensen. Hij alleen kan de wereld overtuigen van deze onzichtbare, eeuwige realiteiten. Naar de mate waarin de Heilige Geest toegang krijgt tot de harten en gedachten van de mens, worden zij overtuigd en bezorgd over zonde, over gerechtigheid en over oordeel.
In Psalm 14:2-3 krijgen we een goddelijk geïnspireerd beeld van het hele menselijke geslacht zoals God zelf hen ziet, los van de invloed van Gods genade en de werking van Gods Geest:
De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.
Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Zelfs het begrijpen van geestelijke zaken en het verlangen om God te kennen, ontbreken volledig. Tenzij God zich door Zijn Heilige Geest tot de mens neerbuigt, is de mens aan zichzelf overgelaten, strekt hij zich nooit naar God uit en zoekt evenmin naar Hem.
Dit stemt overeen met wat Paulus zegt in Efeziërs 2:1: Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.
Los van de levendmakende invloed van de Heilige Geest is de toestand van de menselijke geest dood. Zonde, gerechtigheid en oordeel hebben voor hem geen betekenis of realiteit.
Dit betekent niet dat de mens in deze toestand zonder religie hoeft te zijn. Integendeel, religie kan een grote rol in zijn leven spelen. Maar religie die los staat van de beweging van de Heilige Geest kan de dodelijkste van alle invloeden zijn en de mens in een vals gevoel van zekerheid wiegen en hem verharden omtrent cruciale geestelijke zaken waar de bestemming van zijn ziel van afhangt.
Lieve Heer Jezus, dank U wel dat U mij gered heeft uit mijn dode staat, en mij levend heeft gemaakt door Uw Heilige Geest, die ook de Geest van leven is… Wilt U mij ten volle doen leven, door voortdurend te wandelen in de plannen die U voor mij heeft bedacht. Amen.